14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Social- og Ældreministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Børne- og Undervisningsministeriets og Indenrigs- og Boligministeriets ressortområder § 46

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 224 af 17. February 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§46 Kontrakt for udlændinge omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet i medfør af integrationsloven og for udlændinge, som har været omfattet af selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet
For udlændinge omfattet af hjemrejse- og selvforsørgelsesprogrammet eller introduktionsprogrammet i medfør af integrationslovens § 16 skal sagen indeholde en kontrakt, jf. integrationslovens § 19.

•••

Stk. 2 Det skal af kontrakten fremgå, hvilket hjemrejse- og selvforsørgelsesprogram eller introduktionsprogram, der er lagt for den enkelte udlænding i hvilke perioder. Omfanget og indholdet af det tilbudte forløb skal endvidere fremgå.

•••

Stk. 3 Der skal løbende efter behov ske opfølgning på kontrakten, jf. integrationslovens § 20, stk. 1.

•••

Stk. 4 Indtil udlændingen har opfyldt de mål, som er fastsat eller aftalt i integrationskontrakten, jf. integrationslovens § 19, stk. 4, 1. pkt., skal opfølgning finde sted:

  • 1) mindst hver 12. måned, hvis udlændingen er i ordinær beskæftigelse eller ordinær uddannelse og ikke modtager selvforsørgelses- eller hjemrejseydelse eller overgangsydelse,

  • 2) senest 6 måneder efter barnets fødsel, hvis udlændingen benytter sig af en ret til fravær i medfør af barselsloven, og derefter i forbindelse med den lovlige fraværsperiodes udløb eller

  • 3) mindst 4 gange inden for de første 6 måneder for øvrige udlændinge. Dog først 3 måneder efter at kommunen har overtaget ansvaret for udlændingen.

•••

Stk. 5 Har udlændingen opfyldt målene i kontrakten, skal kommunalbestyrelsen alene følge op på kontrakten, hvis der opstår behov herfor.

•••

Stk. 6 Kontrakten gælder, indtil udlændingen meddeles tidsubegrænset opholdstilladelse. Udlændinge, der efter udløbet af introduktionsperioden modtager hjælp til forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik eller arbejdsløshedsdagpenge efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., omfattes af § 54 i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats.

•••
profile photo
Profilside