14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om taxikørsel m.v.  - Denne bekendtgørelse gælder fortsat for tilladelser udstedt i medfør af den tidligere taxilov, LBK nr. 107 af 30/01 2013. § 18

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om taxikørsel m.v. og bygger på bekendtgørelse nr. 405 af 08. May 2012. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§18 Oprettelse og drift af et bestillingskontor kræver godkendelse af kommunalbestyrelsen. Der skal til hvert godkendt bestillingskontor være knyttet det antal køretøjer, kommunalbestyrelsen bestemmer, dog mindst 10.

•••

Stk. 2 I kommuner, hvor antallet af tilladelser til taxikørsel er fastsat til 20 eller derover, og hvor der kun er oprettet ét bestillingskontor, kan 10 tilladelsesindehavere eller derover kræve kommunalbestyrelsens godkendelse af oprettelsen af yderligere ét bestillingskontor, såfremt betingelserne herfor i øvrigt er opfyldt.

•••

Stk. 3 Godkendelse udstedes for et tidsrum af højst 10 år ad gangen. Fastsættelse af en gyldighedsperiode på under 10 år skal ske ud fra objektive kriterier og omfatte alle nye bestillingskontorer i kommunen.

•••

Stk. 4 Godkendelse er betinget af, at bestillingskontoret har ansat en af kommunalbestyrelsen godkendt ansvarlig leder, som opfylder betingelserne i § 3, stk. 1, nr. 1 - 4, 6 og 7, i loven, jf. dog denne bekendtgørelses § 9. Godkendelsen af den ansvarlige leder meddeles for et tidsrum, der højst svarer til gyldighedsperioden for godkendelsen af bestillingskontoret.

•••

Stk. 5 Endvidere er godkendelsen betinget af, at bestillingskontoret

  • 1) råder over telefon- og radioanlæg med døgnbetjening med en i forhold til antallet af tilsluttede køretøjer tilstrækkelig kapacitet,

  • 2) sikrer, at der er radioforbindelse mellem kontoret og samtlige tilsluttede køretøjer,

  • 3) etablerer en vagtordning, som kommunalbestyrelsen kan pålægge de tilsluttede tilladelsesindehavere at følge, idet vagtordningen af bestillingskontoret skal tilrettelægges således, at bestilling på kørsel hurtigst muligt kan efterkommes på enhver tid af døgnet,

  • 4) udnytter godkendelsen gennem modtagelse og effektuering af telefonbestillinger i et i forhold til antallet af tilsluttede køretøjer rimeligt omfang,

  • 5) på kommunalbestyrelsens forlangende indsender kontorets regnskab og budget til kommunalbestyrelsens godkendelse samt dokumenterer omfanget af kontorets aktiviteter ved indsendelse af ordresedler og døgnrapporter for den seneste måned,

  • 6) i tilfælde, hvor en tilsluttet tilladelsesindehaver ikke opfylder vilkårene for tilslutningen til og benyttelse af bestillingskontoret, giver kommunalbestyrelsen meddelelse herom, samt

  • 7) indsender en årlig fortegnelse over tilsluttede tilladelsesindehavere.

•••

Stk. 6 Vilkårene for tilladelsesindehaverens tilslutning til bestillingskontoret skal findes i en vedtægt udarbejdet i overensstemmelse med den i bilag 3 indeholdte standardvedtægt. Vedtægten skal godkendes af kommunalbestyrelsen.

•••
profile photo
Profilside