14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om taxikørsel m.v.  - Denne bekendtgørelse gælder fortsat for tilladelser udstedt i medfør af den tidligere taxilov, LBK nr. 107 af 30/01 2013. § 32

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om taxikørsel m.v. og bygger på bekendtgørelse nr. 405 af 08. May 2012. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§32 En ansøger kan godkendes til at føre taxi-, limousine- og sygetransportkøretøj, hvis vedkommende opfylder de i lovens § 4 a, stk. 1, nævnte krav samt

  • 1) inden for de seneste 10 år har gennemført et af Trafikstyrelsen godkendt kursus og ved en af Trafikstyrelsen udarbejdet skriftlig prøve har dokumenteret færdigheder inden for de emner, der er angivet i bilag 2 til denne bekendtgørelse, og

  • 2) dokumenterer tilfredsstillende kendskab til lokalområdets geografi, og

  • 3) behersker det danske sprog med henblik på udførelse af de med erhvervsmæssig personbefordring forbundne opgaver, eller

  • 4) allerede er godkendt til at føre, taxi -, limousine- og sygetransportkøretøj og opfylder de i punkt 2) og 3) anførte krav.

•••

Stk. 2 Ansøgningen skal vedlægges kopi af ansøgerens sygesikringsbevis eller anden form for dokumentation for registrering i CPR-systemet samt bevis for beståelse af den i stk. 1, nr. 1, nævnte prøve. Ansøgningen skal tillige være ledsaget af en for den pågældende ansøger udstedt straffeattest til brug ved bedømmelsen af ansøgerens vandel.

•••

Stk. 3 Indehavere af førerkort til taxi- og limousinekørsel, der er meddelt før den 1. januar 1998, anses som fagligt kvalificerede.

•••

Stk. 4 Kommunalbestyrelsen kan dispensere helt eller delvist fra det i stk. 1, nr. 1, nævnte krav ved ansøgning om godkendelse som sygetransportfører, såfremt ansøgeren har gennemført et kursus i befordring af bevægelseshæmmede eller en uddannelse svarende til ambulancegrunduddannelsen, jf. bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet og det præhospitale beredskab samt uddannelse af ambulancepersonale.

•••

Stk. 5 Kommunalbestyrelsen kan, såfremt det i perioder ikke er muligt at dække behovet for førere, der opfylder det i stk. 1, nr. 1, nævnte krav, udstede midlertidige førerkort med en gyldighedsperiode på højst 3 måneder. Dette gælder dog ikke, hvis chaufførmanglen er begrundet i faglig konflikt.

•••
profile photo
Profilside