14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om tilskud, regnskab m.v. for Designskolen Kolding

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 762 af 27. september 1999, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om tilskud, regnskab m.v. for Designskolen Kolding

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 03. september 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Tilskud
Driftstilskud for Designskolen Kolding skal anvendes til skole- og undervisningsvirksomhed. Nærmere vilkår for fastlæggelsen af Kulturministeriets driftstilskud, herunder fastlæggelsen af det årlige optagelsestal, kan fastsættes i det årlige tilsagnsbrev fra Kulturministeriet.

Stk. 2 Statens driftstilskud udbetales i rater månedligt forud. Størrelsen af raterne fastlægges af Kulturministeriet med udgangspunkt i den forventede udgiftsfordeling over året.

§2 Institutionen kan herudover modtage tilskud, hvor de nærmere udbetalingsvilkår fastsættes i et tilsagnsbrev fra Kulturministeriet.

§3 Ved indtægtsdækket virksomhed skal institutionen følge Finansministeriets generelle regler herom.

§4 Institutionen er omfattet af de til enhver tid gældende generelle disponeringsregler samt regler vedrørende driftsbevillinger i Finansministeriets Budgetvejledning med tilhørende cirkulærer.

Stk. 2 Undervisning og øvrige aktiviteter, hvortil tilskuddet er ydet, skal gennemføres i overensstemmelse med gældende regler, herunder i overensstemmelse med vilkårene i Kulturministeriets tilsagnsbreve.

Stk. 3 Institutionen kan opspare tilskud til anvendelse inden for institutionens formål i følgende finansår.

§5 Hvis institutionen ikke overholder betingelserne for tilskud, eller institutionen i øvrigt ikke overholder regler og øvrige vilkår, kan kulturministeren beslutte at tilbageholde tilskud helt eller delvist eller kræve tilskud tilbagebetalt.

§6 Kulturministeren kan forlange de nødvendige oplysninger af institutionen til brug for fastlæggelse af tilskud m.v.

Henvisningen til § 12 a i lov om erhvervsskoler er forkert, da den lov er ophævet, jf. § 39, stk. 2, nr. 1 i 
LOV nr 418 af 06/06/2002.

§7 Garanti for lån til byggeri m.v.
Kulturministeren kan modregne udbetalte beløb i henhold til garanti for lån optaget i Kongeriget Danmarks Hypotekbank og Finansforvaltning i medfør af § 12 a i Undervisningsministeriets lov om erhvervsskoler i institutionens tilskud. Ved gentagne tilfælde af misligholdelse af lånevilkårene kan kulturministeren tilbageholde en del af institutionernes tilskud med henblik på betaling af fremtidige ydelser på lånene.

Stk. 2 Kulturministeren kan opsige garantien i forhold til institutionen, hvis institutionen overtræder garantivilkårene eller har afgivet urigtige oplysninger i forbindelse med opnåelse af garantien, eller hvis institutionens godkendelse bortfalder.

§8 Kapitalforvaltning
Bestyrelsen skal forvalte institutionens midler, så de bliver til størst mulig gavn for institutionens formål.

Stk. 2 Institutionen er forpligtet til at vedligeholde sin ejendom på et forsvarligt niveau i overensstemmelse med en af bestyrelsen og Kulturministeriet godkendt flerårig plan samt til at sikre en forsvarlig standard af udstyr m.v. til de tilskudsberettigede aktiviteter.

Stk. 3 Institutionen skal under størst mulig hensyntagen til sikkerheden anbringe de likvide midler på en eller flere af følgende måder:

  • 1) I fondsaktiver eller gældsbreve, for hvilke den danske stat eller en dansk kommune står som udsteder eller garant.

  • 2) I fondsaktiver udstedt af danske realkreditinstitutter eller andre finansieringsinstitutter under offentligt tilsyn.

  • 3) Som indestående i pengeinstitutter hjemmehørende i Danmark eller i et andet land inden for De Europæiske Fællesskaber.

  • 4) I værdipapirer bortset fra aktier, som i øvrigt efter deres art og sikkerhed kan stilles i klasse med de i nr. 1 og 2 nævnte aktiver.

§9 Indgåelse af lejemål og anlægsudgiftslignende investeringer skal godkendes af Kulturministeriet.

§10 Revision, regnskab og budget
Institutionens regnskab revideres af rigsrevisor i henhold til § 2 i lov om revision af statens regnskaber m.m.

§11 Institutionens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2 Senest 3 måneder efter regnskabsårets afslutning indsender institutionen et regnskab til Kulturministeriet til godkendelse.

§12 Regnskabet udarbejdes efter de af Finansministeriet til enhver tid fastsatte retningslinier for udarbejdelse af virksomhedsregnskaber samt efter eventuelle supplerende retningslinier fastsat af Kulturministeriet.

Stk. 2 Der stilles endvidere følgende krav til regnskabet:

  • 1) Afskrivninger skal være specificeret, og afskrivningsmetoderne skal være oplyst.

  • 2) Balancen skal indeholde en opgørelse over omsætnings- og anlægsaktiver samt kort- og langfristet gæld, herunder en opgørelse af egenkapitalen.

  • 3) Eventuel momsregistrering skal oplyses.

Stk. 3 Institutionen skal udarbejde en institutionsinstruks efter de af Finansministeriet til enhver tid fastsatte regler herfor. Instruksen skal godkendes af Kulturministeriet.

§13 Forud for hvert regnskabsår godkender bestyrelsen et budget efter indstilling fra lederen. Budgettet sendes til Kulturministeriet senest 1. november med henblik på godkendelse.

Stk. 2 Budgettet skal udarbejdes efter nærmere retningslinier, som fastsættes af Kulturministeriet. Det skal indeholde et budget for det kommende år samt budgetoverslag for de følgende 3 år.

§14 Ikrafttrædelse
Bekendtgørelsen træder i kraft den 16. oktober 1999.

profile photo
Profilside