14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om tilskud til retshjælpskontorer og advokatvagter § 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 637 af 11. June 2014. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 Vilkår
Tilskud ydes på følgende vilkår:

  • 1) Ændringer i vedtægterne og i institutionens forhold, der kan have betydning for tilskuddet, skal indberettes løbende til Civilstyrelsen.

  • 2) Institutionen skal udarbejde en årsberetning og et særskilt regnskab vedrørende tilskuddet fra Civilstyrelsen. Årsberetning og regnskab skal efter regnskabsårets udløb indsendes til Civilstyrelsen til godkendelse. Årsberetningen og regnskabet skal indsendes, uanset om der søges om tilskud eller ej. Årsberetningen skal, uanset tilskuddets størrelse og uanset om institutionen er et retshjælpskontor eller en advokatvagt, indeholde oplysninger om antallet af rådgivninger og institutionens aktivitetsniveau i øvrigt.

  • 3) Modtagere af tilskud på under 250.000 kr. skal aflægge et regnskab, der viser budget- og regnskabsposter i sammenhæng. Den ansvarlige skal underskrive en erklæring på tro og love om tilskuddets anvendelse, og om at institutionen har taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af midlerne. Civilstyrelsen kan stille krav om revision.

  • 4) Modtagere af tilskud på 250.000 kr. eller derover skal aflægge regnskab efter årsregnskabsloven (regnskabsklasse A). Ikke-erhvervsdrivende fonde skal dog aflægge regnskab i overensstemmelse med god regnskabsskik, jf. lovbekendtgørelse nr. 938 af 20. september 2012 om fonde og visse foreninger. Regnskabet skal revideres i henhold til bekendtgørelse nr. 638 af 11. juni 2014 om revisionsinstruks for tilskud omfattet af retsplejelovens § 323, stk. 7, og § 324. Regnskabet skal indeholde en resultatopgørelse, der viser regnskabstal for det foregående regnskabsår og budgettal for regnskabsåret. Opgørelsen skal opstilles, så der er sammenlignelighed mellem regnskabs- og budgettal.

  • 5) Civilstyrelsen skal have adgang til at gennemse regnskaberne, ligesom styrelsen skal have adgang til i øvrigt at kræve oplysninger fra institutionen, der kan have betydning for, om institutionen er berettiget til det ydede tilskud.

•••
profile photo
Profilside