14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med nedsat arbejdsevne og ansættelse som lønmodtager i fleksjob i en ægtefælles virksomhed § 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 247 af 23. February 2022. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Selvstændigt erhvervsdrivende skal for at få tilskud efter § 126 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats:

  • 1) Have en varig og væsentlig nedsat arbejdsevne i forhold til arbejdet i den selvstændige virksomhed.

  • 2) Udnytte sin arbejdsevne fuldt ud i virksomheden.

  • 3) Drive virksomheden som hovedbeskæftigelse her i landet i hele tilskudsperioden.

  • 4) Være under folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension.

  • 5) Forud for tilkendelse af tilskuddet første gang have drevet den selvstændige virksomhed i mindst 30 timer om ugen i mindst 12 måneder inden for de seneste 24 måneder.

  • 6) Ikke modtage følgende ydelser:

•••

Stk. 2 Ved vurdering af, om beskæftigelseskravet efter stk. 1, nr. 5, er opfyldt, ses der bort fra perioder på indtil 2 år, hvor der er udbetalt ydelser efter kapitel 6 b i lov om aktiv socialpolitik, lov om sygedagpenge og lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel, eller hvor der er ydet godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste efter § 42 i lov om social service til personer, der i hjemmet forsørger et sygt barn under 18 år, eller hvor der er ydet plejevederlag efter § 119 i lov om social service til en person, som passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem. De nævnte perioder medfører en udvidelse af perioden på de 24 måneder.

•••
profile photo
Profilside