14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om våben og ammunition mv. § 45a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2531 af 20. december 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§45a Godkendelse og registrering af våbenmæglere
Erhvervsmæssig aktivitet foretaget af en fysisk eller juridisk person, der helt eller delvis er omfattet af nr. 1 eller 2 (våbenmæglervirksomhed), kræver tilladelse fra politiet, jf. stk. 2:

  • 1) Forhandling eller tilrettelæggelse af transaktioner med henblik på køb, salg eller levering af skydevåben, væsentlige dele heraf eller ammunition.

  • 2) Tilrettelæggelse af overførsel af skydevåben, væsentlige dele eller ammunition inden for en medlemsstat, mellem to medlemsstater, fra en medlemsstat til et tredjeland eller fra et tredjeland til en medlemsstat.

•••

Stk. 2 Politiet kan meddele erhvervsdrivende (våbenmæglere) generel tilladelse til de aktiviteter, der er nævnt i stk. 1, hvis våbenmægleren og dennes ansatte:

  • 1) opfylder betingelserne i § 48,

  • 2) har et rimeligt kendskab til våben og våbenhandel, og

  • 3) det i øvrigt efter en konkret vurdering anses for ubetænkeligt at give tilladelse.

•••

Stk. 3 Våbenmæglere, der har fået tilladelse i medfør af stk. 2, skal indberette oplysninger fra logbogen i henhold til § 45 b om transaktioner af skydevåben eller væsentlige dele heraf til politiet uden unødig forsinkelse.

•••

Stk. 4 Våbenmæglere, der har fået tilladelse i medfør af stk. 2, skal indberette ethvert forsøg på at gennemføre transaktioner vedrørende ammunition eller dele heraf, som med rimelighed anses for mistænkelig som følge af arten og omfanget, til politiet.

•••

Stk. 5 Politiet kan for at sikre overholdelse af våbenloven og denne bekendtgørelse fastsætte yderligere vilkår for en tilladelse i medfør af stk. 2.

•••
profile photo
Profilside