14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om våben og ammunition mv. § 59

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2531 af 20. december 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Stk. 2 På samme måde straffes den, der overtræder et vilkår for en våbentilladelse, vilkår for en udførselstilladelse eller våbenpåtegning mv., der er udfærdiget i medfør af bekendtgørelsen, eller vilkår fastsat i medfør af § 26 a, stk. 4.

•••

Stk. 3 På samme måde som anført i stk. 1 straffes den, der ikke efterkommer afgørelser truffet i medfør af § 23, stk. 2, § 44, stk. 5, § 46, stk. 3, § 50 eller § 56.

•••

Stk. 4 Overtrædelse af § 18, stk. 1, straffes med bøde. Er den pågældende tidligere mere end en gang straffet for overtrædelse af § 18, stk. 1, er straffen fængsel indtil 2 år, under særligt formildende omstændigheder dog bøde.

•••

Stk. 5 Ved fastsættelse af straffen for overtrædelse af § 53 a, stk. 1, skal det særligt anses for skærpende, at den pågældende tidligere er idømt en ubetinget fængselsstraf for overtrædelse af straffelovens § 119, stk. 1 eller 2, eller §§ 123, 216, 237, 244-246, 266 eller 288.

•••

Stk. 6 Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens kapitel 5.

•••
profile photo
Profilside