14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Beredskabsloven § 38

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af beredskabsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 314 af 03. April 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§38 Forsvarsministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, kan til brug for redningsberedskabet iværksætte ekspropriation af privat ejendom, herunder befordringsmidler.

•••

Stk. 2 Vedkommende minister kan iværksætte eller for så vidt angår ikkestatslige foranstaltninger tillade, at der iværksættes ekspropriation af fast ejendom til brug for udførelsen af opgaver inden for beredskabet.

•••

Stk. 3 Ved ekspropriation kan der erhverves ejendomsret eller brugsret eller pålægges rådighedsindskrænkninger.

•••

Stk. 4 Under krise eller krig kan forsvarsministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, uden retskendelse iværksætte beslaglæggelse med henblik på ekspropriation.

•••

Stk. 5 I mangel af mindelig overenskomst afgør taksationsmyndighederne efter lov om offentlige veje spørgsmålet om erstatning for ekspropriation. Ved ekspropriation af andet end fast ejendom anvendes loven tilsvarende.

•••

Stk. 6 En taksationskommissions afgørelse kan ikke indbringes for domstolene, før muligheden for prøvelse ved overtaksationskommission er udtømt.

•••

Stk. 7 Forsvarsministeren fastsætter regler om ekspropriationens gennemførelse og om sagens behandling for taksationsmyndighederne.

•••
profile photo
Profilside