14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Buskørselsloven § 14a

Lov om buskørsel paragraf 14a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af buskørselsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1050 af 12. November 2012. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14a En tilladelse til busudlejning m.v. efter § 1 a kan tilbagekaldes, hvis indehaveren

  • 1) må antages ikke længere at opfylde vandelskravet som fastsat i medfør af § 12, stk. 4, som følge af at vedkommende i forbindelse med udførelse af erhvervet groft eller gentagne gange har overtrådt bestemmelser i

    • a) denne lov eller forskrifter udstedt i medfør heraf,

    • b) færdselslovgivningen om køretøjers indretning, udstyr og tilbehør,

    • c) miljølovgivningen om beskyttelse af jord samt grund- og overfladevand og om frembringelse, opbevaring, behandling eller bortskaffelse af affald eller

    • d) skatte- og afgiftslovgivningen eller

  • 2) har betydelig ikkepersonlig forfalden gæld til det offentlige, hvorved forstås beløb i størrelsesordenen 100.000 kr. eller derover.

•••

Stk. 2 En godkendelse som transportleder af en virksomhed, der har tilladelse til busudlejning m.v. efter § 1 a, kan tilbagekaldes under de i stk. 1, nr. 1 og 2, nævnte betingelser.

•••

Stk. 3 En tilladelse til busudlejning m.v. eller en godkendelse som transportleder af en virksomhed kan i tilfælde, som ikke er omfattet af stk. 1 eller 2 eller bestemmelsen om bortfald i § 16, stk. 1, tilbagekaldes, hvis betingelserne for udstedelse af en tilladelse eller en godkendelse ikke længere er til stede.

•••

Stk. 4 En tilladelse til busudlejning m.v. kan tilbagekaldes, hvis en ansat eller en anden, der optræder i indehaverens interesse, i forbindelse med udførelse af hvervet gentagne gange groft har overtrådt bestemmelser omfattet af stk. 1, og hvis det som følge heraf må antages, at indehaveren ikke længere opfylder betingelserne i § 13 a og vandelskravet som fastsat i medfør af § 12, stk. 4.

•••

Stk. 5 Tilbagekaldelse af en tilladelse eller tilbagekaldelse af en godkendelse som transportleder af en virksomhed sker på tid fra 1 til 5 år eller indtil videre.

•••
profile photo
Profilside