14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Buskørselsloven § 18

Lov om buskørsel paragraf 18

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af buskørselsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1050 af 12. November 2012. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§18 Transportministeren kan fastsætte regler om Bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport Buskørselsbekendtgørelsen Bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens opgaver, beføjelser og klageadgang Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport

 • 1) anvendelse eller gennemførelse af EU-regler om buskørsel med motorkøretøjer og arbejdstid for selvstændige vognmænd samt tilsvarende aftaler med andre lande,

 • 2) undtagelse fra kravet om tilladelse, herunder tilladelsesfrit udlån, jf. § 1 a, stk. 2,

 • 3) ansøgningers indhold, herunder om de økonomiske og faglige krav, en ansøger skal opfylde, og den digitale løsning, jf. § 1 d,

 • 4) fremgangsmåden ved udstedelse af tilladelser, herunder om høring af myndigheder og organisationer,

 • 5) gebyr for behandling af ansøgninger og for meddelelse af tilladelse og godkendelse,

 • 6) gebyr for udstedelse af kvalifikationsbeviser til chauffører,

 • 7) afmærkning af køretøjer og kontrolforanstaltninger, herunder for den kørsel, der er undtaget fra kravet om tilladelse,

 • 8) meddelelse af godkendelse i henhold til § 9, stk. 2,

 • 9) krav til dokumentation i henhold til § 9, stk. 4,

 • 10) udnyttelse af tilladelse i henhold til § 1 a,

 • 11) udøvelse af vognmandsvirksomhed,

 • 12) adgangen til at klage over afgørelser truffet i henhold til forordning nr. 1071/2009, forordning nr. 1073/2009 og denne lov eller forskrifter udstedt i medfør heraf, herunder at afgørelserne skal påklages inden en bestemt frist, eller at afgørelserne ikke kan påklages, og

 • 13) frister for godkendelse af en ny transportleder i forbindelse med fratrædelse af en godkendt transportleder for virksomheder med tilladelse efter § 1, stk. 1, og for midlertidig fortsættelse af en virksomhed med tilladelse efter § 1, stk. 1, efter dødsfald eller under konkurs eller rekonstruktion med henblik på afhændelse eller afvikling.

•••

Stk. 2 En ansøger eller en indehaver af en tilladelse til vognmandsvirksomhed efter § 1, stk. 1, skal enten

 • 1) følge et omkostningsniveau, som ikke afviger entydigt og væsentligt fra det samlede omkostningsniveau i de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår, der findes i de kollektive overenskomster for chauffører, der er indgået af de på denne lovs område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område,

 • 2) være omfattet af en kollektiv overenskomst, hvis faglige gyldighedsområde dækker arbejde under den i § 1, stk. 1, nævnte tilladelse, og som er indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark og gælder på hele det danske område, eller

 • 3) være omfattet af en landsdækkende kollektiv overenskomst for chauffører, som ikke afviger entydigt og væsentligt fra det samlede omkostningsniveau i de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår, der findes i de kollektive overenskomster for chauffører, der er indgået af de på denne lovs område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område.

•••

Stk. 3 Transportministeren kan indsamle og behandle oplysninger fra eIndkomst, når det er nødvendigt af hensyn til udførelsen af tilsynet, herunder til identifikation af tilladelsesindehavere til brug for målretning af tilsynet.

•••

Stk. 4 Tilladelsesindehaveren skal efter anmodning fra transportministeren indsende dokumentation for, at virksomheden er omfattet af en overenskomst omfattet af stk. 2, eller indsende dokumentation for, at virksomheden følger omkostningsniveauet i de bestemmelser om løn- og arbejdsvilkår, der findes i en overenskomst omfattet af stk. 2, nr. 1.

•••

Stk. 5 Uenighed om en kollektiv overenskomsts faglige gyldighedsområde, jf. stk. 2, nr. 2, behandles fagretligt i overensstemmelse med gældende regler herfor.

•••

Stk. 6 Tilladelsen skal udnyttes af den virksomhed, der har opnået denne, og den kan hverken helt eller delvis overgå til andre.

•••

Stk. 7 Offentlige myndigheder skal efter anmodning give Trafikstyrelsen enhver oplysning om motorkøretøjers registreringsforhold.

•••
profile photo
Profilside