14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Buskørselsloven § 22

Lov om buskørsel paragraf 22

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af buskørselsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1050 af 12. November 2012. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§22 Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport

•••

Stk. 2 I forskrifter, der fastsættes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelserne i forskrifterne. I forskrifter, der fastsættes i medfør af § 18, stk. 1, nr. 1, kan der fastsættes straf af bøde eller fængsel indtil 4 måneder for overtrædelse af bestemmelserne i forskrifterne og fastsættes regler om strafudmåling ved samtidig pådømmelse af flere strafbare forhold samt fastsættes regler om udmåling af bøder. Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport Bekendtgørelse om køre- og hviletidsbestemmelserne i vejtransport Buskørselsbekendtgørelsen

•••

Stk. 3 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

•••

Stk. 4 Der kan ved udmåling af straffen for overtrædelse af stk. 1, nr. 1-4, lægges vægt på, hvilke økonomiske gevinster der er opnået eller forsøgt opnået ved den pågældende overtrædelse, og karakteren af den begåede overtrædelse..

•••

Stk. 5 Der kan i regler fastsat i medfør af stk. 2 fastsættes, at der ved udmåling af straffen for overtrædelse af forskrifter udstedt i henhold til loven kan lægges vægt på, hvilke økonomiske gevinster der er opnået eller forsøgt opnået ved den pågældende overtrædelse, og karakteren af den begåede overtrædelse. Buskørselsbekendtgørelsen

•••

Stk. 6 Ved straffens udmåling efter § 21, stk. 1, betragtes det som en skærpende omstændighed, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, eller hvis der ved overtrædelsen er opnået eller tilsigtet opnået en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, eller hvis overtrædelsen i øvrigt er af grovere karakter.

•••
profile photo
Profilside