14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Byggeloven § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af byggeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1178 af 23. september 2016. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Loven finder anvendelse ved:

  • a) opførelse af ny bebyggelse og tilbygning til bebyggelse,

  • b) ombygning af og andre forandringer i bebyggelse, som er væsentlige i forhold til bestemmelser i loven eller de i medfør af loven udfærdigede bestemmelser,

  • c) ændringer i benyttelse af bebyggelse, som er væsentlige i forhold til bestemmelser i loven eller de i medfør af loven udfærdigede bestemmelser,

  • d) nedrivning af bebyggelse,

  • e) vedligeholdelsesbyggearbejder, ombygninger og andre forandringer i bestående bebyggelse, som har betydning for energiforbruget i bygningen.

•••

Stk. 2 Ved bebyggelse forstås bygninger og mure samt andre faste konstruktioner og anlæg, når lovens anvendelse på de pågældende konstruktioner m.v. er begrundet i de hensyn, som loven tilsigter at varetage.

•••

Stk. 3 Loven finder anvendelse på transportable konstruktioner, som agtes gjort til genstand for bygningsmæssig udnyttelse, der ikke er af rent forbigående art. Dette gælder dog ikke transportable konstruktioner, der er tilladt opstillet i medfør af lov om udlejning af fast ejendom til ferie- og fritidsformål m.v. og campering m.v.

•••

Stk. 4 Transport- og bygningsministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvilke transportable konstruktioner der er omfattet af loven. Bekendtgørelse om certificeringsordning for transportable konstruktioner Bygningsreglementet

•••

Stk. 5 Loven finder anvendelse på bestående bebyggelse uanset tidspunktet for bebyggelsens opførelse, når de enkelte bestemmelser indeholder udtrykkelig hjemmel herfor.

•••
profile photo
Profilside