14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Byggeloven § 8

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af byggeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1178 af 23. september 2016. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8 Transport- og bygningsministeren kan fastsætte regler om Bygningsreglementet

  • 1) mindstegrundstørrelser for ejendomme,

  • 2) bebyggelsesprocenter ved bebyggelse af ejendomme,

  • 3) højder og antal etager for bebyggelser samt

  • 4) mindsteafstand for bebyggelse til skel mod anden grund eller sti.

•••

Stk. 2 Transport- og bygningsministeren kan fastsætte regler for kommunalbestyrelsens administration af regler fastsat i medfør af stk. 1, herunder for inddragelse af nabointeresser i forbindelse med anvendelsen af reglerne. Bygningsreglementet

•••

Stk. 3 Ved bebyggelsesprocenten forstås etagearealets procentvise andel af grundstykkets areal. Nærmere regler om beregningen af etagearealet og grundstykkets areal fastsættes i bygningsreglementet.

•••

Stk. 4 Regler udstedt i medfør af stk. 1 og 2 finder ikke anvendelse i tilfælde, hvor der om det pågældende forhold er fastsat regler i en lokalplan eller en byplanvedtægt. Regler udstedt i medfør af stk. 1, nr. 1-3, samt stk. 2 finder heller ikke anvendelse i tilfælde, hvor der er fastsat regler om det pågældende forhold i en reguleringsplan i medfør af de tidligere gældende byggelove.

•••
profile photo
Profilside