14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bygningsfredningsloven § 34

Lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer paragraf 34

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bygningsfredningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 219 af 06. March 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§34 Medmindre højere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, straffes med bøde den, der

•••

Stk. 2 Straffen kan stige til fængsel i indtil 1 år, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er

  • 1) voldt skade på de interesser, som loven tilsigter at beskytte, jf. § 1, eller fremkaldt fare herfor eller

  • 2) opnået eller tilsigtet en økonomisk fordel for den pågældende selv eller andre, herunder ved besparelser.

•••

Stk. 3 I regler, der udstedes efter loven, kan der fastsættes straf af bøde for overtrædelse af bestemmelser i reglerne. Bygningsfredningsbekendtgørelsen

•••

Stk. 4 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

•••

Stk. 5 Sker der ikke konfiskation af udbytte, som er opnået ved overtrædelsen, skal der ved udmåling af bøde, herunder tillægsbøde, tages særligt hensyn til størrelsen af en opnået eller tilsigtet økonomisk fordel, jf. stk. 2, nr. 2.

•••

Stk. 6 Forældelsesfristen for strafansvaret er 5 år for overtrædelser, som nævnt i stk. 1, og for overtrædelser af bestemmelser i regler udstedt efter loven.

•••
profile photo
Profilside