14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Cirkulære om fleksjob i staten § 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af cirkulære om fleksjob i staten og bygger på cirkulære nr. 9762 af 02. December 2013. Eventuelle senere ændringscirkulærer er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Statsinstitutionen skal anmode om refusion senest 2 måneder efter udgangen af det kvartal, som refusionen vedrører.

•••

Stk. 2 Kan det endelige krav på refusion for en fleksjobansat ikke opgøres, skal ansøgning om et skønnet beløb ske inden for fristen i stk. 1. Krav på regulering af tidligere søgt refusion for en fleksjobansat skal indberettes senest 14 måneder efter udløbet af kvartalet, som reguleringen vedrører.

•••

Stk. 3 Anmodning om refusion skal indberettes elektronisk på www.fleksbarsel.dk ved anvendelse af digital signatur (medarbejdercertifikat). Statsinstitutionen har ansvaret for, at de indberettede oplysninger er korrekte.

•••

Stk. 4 Statens Administration kan forlænge fristen for indberetning for et kvartal med op til 1 måned, hvis fristoverskridelsen skyldes problemer med institutionens it-udstyr eller den digitale signatur, og institutionen så tidligt som muligt og senest 2 hverdage efter fristens udløb meddeler Statens Administration dette.

•••

Stk. 5 Overskrides fristerne efter stk. 1, 2 og 4, bortfalder retten til refusion eller regulering af refusionsbeløbet.

•••

Stk. 6 Der kan dispenseres fra indberetningsfristerne, hvis fristoverskridelsen skyldes ganske særlige forhold.

•••

Stk. 7 Statens Administration kan i ganske særlige tilfælde dispensere fra den elektroniske indberetning, hvis der er tale om en lille institution uden adgang til it-udstyr eller, hvor institutionens it-udstyr ikke opfylder de tekniske krav til anvendelse af digital signatur.

•••

Stk. 8 Ansøgning om fristforlængelse efter stk. 4 og dispensation efter stk. 6 og 7 indsendes til Statens Administration.

•••
profile photo
Profilside