14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

CMR-loven § 39

Lov om fragtaftaler ved international vejtransport paragraf 39

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af cmr-loven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1122 af 18. September 2015. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§39 Domstolenes kompetence. Værneting
Søgsmål kan kun anlægges i den stat, hvor sagsøgte har sin bopæl, sit hovedforretningssted eller den filial eller det agentur, hvorigennem fragtaftalen blev indgået, eller i den stat, hvor godset blev overtaget til befordring, eller hvor bestemmelsesstedet er beliggende. Parterne kan dog vedtage, at søgsmål skal kunne anlægges i en anden stat, hvis denne har tiltrådt den i § 1, stk. 1, nævnte konvention.

•••

Stk. 2 Sagen kan her i riget anlægges ved en ret, i hvis kreds et af de i stk. l, 1. punktum, nævnte steder er beliggende, eller for hvilken parterne har vedtaget at indbringe den.

•••
profile photo
Profilside