14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om nødundervisning m.v. på børne- og undervisningsområdet som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19  - ophæves den 12. september 2021

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 629 af 15. maj 2020, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om nødundervisning m.v. på børne- og undervisningsområdet som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 15. september 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Kapitel 1

Nødundervisning m.v.

§1 Generelle regler
Pligten til at gennemføre nødundervisning efter loven omfatter enhver situation, hvor elever, kursister og deltagere ikke kan modtage den almindelige undervisning som følge af de regler, som er fastsat i medfør af § 22, stk. 1, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, jf. dog bekendtgørelse om midlertidige regler og retningslinjer for dagtilbud og om forholdet mellem almindelig undervisning og nødundervisning omfattet af covid-19 foranstaltninger.

§2 En skole eller institution, der efter loven skal gennemføre nødundervisning, tilrettelægger og gennemfører så meget af denne, som det efter de lokale forhold er muligt, med samlet fysisk tilstedeværelse af undervisere, elever, kursister eller deltagere, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2 I den udstrækning skolen eller institutionen er lukket for eleven, kursisten eller deltageren i medfør af regler herom, som er fastsat i medfør af § 22, stk. 1, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, tilrettelægger og gennemfører skolen eller institutionen sin nødundervisning uden samlet fysisk tilstedeværelse af undervisere og eleven, kursisten eller deltageren. I det omfang elever, kursister eller deltagere, der er afskåret for at bo på et skolehjem eller kostafdeling, der er lukket i medfør af regler som nævnt i 1. pkt., ikke ønsker at deltage i nødundervisning efter stk. 1, gælder 1. pkt., hvis eleven, kursisten eller deltageren derved ville have mere end fem kvarters transporttid til og fra skolens eller institutionens nødundervisning efter stk. 1.

Stk. 3 Skolen eller institutionen gennemfører nødundervisning for eleven, kursisten eller deltageren uden dennes fysiske tilstedeværelse, hvis eleven, kursisten eller deltageren af sundhedsmæssige grunde er vurderet til ikke at skulle møde fysisk frem til nødundervisning på skolen eller institutionen eller som følge af ophold i Grønland, på Færøerne eller uden for riget.

§3 (Ophævet)

§4 Lederen af skolen eller institutionen skal i den daglige tilrettelæggelse af nødundervisningen arbejde tæt sammen med skolens eller institutionens øvrige ledere, pædagoger, undervisere og andre medarbejdere om, at alle udfolder enhver mulig bestræbelse, herunder ved brug af ekstraordinære og usædvanlige løsninger, for i videst mulige omfang, praktisk og pædagogisk, at afbøde de afledte virkninger på elevernes, kursisternes og deltagernes undervisning og gennemførelse af igangværende skolegang, uddannelse eller kursus, som vil være eller kunne være en følge af de foranstaltninger, som træffes som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19.

Stk. 2 Målet med de i stk. 1 nævnte bestræbelser er, at der i den nødundervisning, som gives med samlet fysisk tilstedeværelse, sker en fleksibel og gradvis indfasning af den almindelige undervisning, som skolen eller institutionen skal give igen, når pligten til efter loven at give nødundervisning ophører, og af de regler i lovgivningen på Børne- og Undervisningsministeriets område, som gælder for den almindelige undervisning.

Stk. 3 Skolens eller institutionens leder er ansvarlig for nødundervisning over for kommunalbestyrelsen, henholdsvis bestyrelsen efter de almindelige regler herom.

§5 Skolen eller institutionen tilrettelægger al nødundervisning efter loven, jf. §§ 1 og 2, efter den enkelte elevs, kursists eller deltagers behov i den udstrækning, dette er praktisk muligt i den ekstraordinære situation. Dette gælder særligt elever, kursister og deltagere med behov for specialundervisning og specialpædagogisk støtte, elever med særlige støttebehov, tosprogede elever samt elever på ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (STU). Det gælder også andre elever, kursister og deltagere, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte.

§6 Elever, kursister og deltagere har pligt til at deltage aktivt i nødundervisningen, hvis de har pligt til at deltage aktivt i den almindelige undervisning, som nødundervisningen erstatter.

Stk. 2 Skolen eller institutionen registrerer elevers, kursisters og deltageres manglende aktive deltagelse i den nødundervisning, som de har pligt til at deltage i. Denne registrering tilrettelægger skolen eller institutionen selv, idet der her tages hensyn til behovet for, at eleverne, kursisterne og deltagerne under den ekstraordinære situation opfylder deres pligt til at deltage aktivt i nødundervisningen, navnligt elever m.v., der i denne situation er særligt udsatte.

§7 Skolen eller institutionen skal give fornøden vejledning og bistand til forældre til mindreårige modtagere af nødundervisning eller til andre relevante personer, så forældrene eller de andre relevante personer kan understøtte nødundervisningen, herunder i anvendelse af læremidler. Dette gælder navnligt forældre, der ikke kan dansk eller er i en socialt udsat situation.

§8 Skolen eller institutionen skal efter anmodning fra en anden skole eller institution i fornødent omfang yde denne bistand med at gennemføre nødundervisning efter loven.

§9 Ingen bestemmelser i lovgivningen for den pågældende undervisning, skole eller institution er til hinder for at gennemføre nødundervisning efter loven.

§10 Den undervisning, som nødundervisningen erstatter, medregnes ved opfyldelse af krav i lovgivningen om varighed af undervisningen.

Stk. 2 Når pligten efter loven til at give nødundervisning ophører, skal skolen eller institutionen ikke give erstatningsundervisning til elever, kursister eller deltagere. Skolens eller institutionens leder vurderer, om der for en eller flere elever, kursister eller deltagere undtagelsesvist er behov for at give supplerende undervisning eller anden faglig støtte.

§11 Særlige regler om den nødundervisning uden fysisk tilstedeværelse, som nogle skoler og institutioner fortsat giver
Den nødundervisning uden samlet fysisk tilstedeværelse af undervisere, elever, kursister eller deltagere, som skoler eller institutioner tilrettelægger og gennemfører efter § 2, kan blandt andet omfatte fjernundervisning og virtuel undervisning, herunder egen læring i hjemmet efter anvisning fra underviser ved brug af bøger og andre relevante undervisningsmidler, inklusive digitale. Nødundervisning som fjernundervisning eller virtuel undervisning kan også indebære, at eleven, kursisten eller deltageren får hjemmeopgaver til digital aflevering og efterfølgende bedømmelse og evaluering fra underviseren.

Stk. 2 Skolen eller institutionen skal gennem daglig kontakt sikre sig, at der gives ekstra støtte til de børn og unge, som skal have nødundervisning uden samlet fysisk tilstedeværelse, og som ikke får eller ikke kan forventes at få den nødvendige støtte i hjemmet til den undervisning, der som følge af lukning af skolen eller institutionen ikke kan gives på skolen eller institutionen, jf. de regler herom, som er fastsat i medfør af § 22, stk. 1, i lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme.

§12 Den nødundervisning, der efter § 2, stk. 2 og 3, i det hele skal gives uden samlet fysisk tilstedeværelse af undervisere, elever, kursister eller deltagere, omfatter ikke praktisk orienteret undervisning i fag eller aktiviteter, hvor det vil være forbundet med uforholdsmæssige faglige, praktiske eller sikkerhedsmæssige vanskeligheder at gennemføre undervisningen uden samtidig tilstedeværelse af underviser og elever, kursister eller deltagere.

Stk. 2 I ganske særlige tilfælde gennemfører skolen eller institutionen, uanset om nødundervisningen efter § 2, stk. 2 og 3, i det hele skal gives uden samlet fysisk tilstedeværelse af undervisere, elever, kursister eller deltagere, praktisk orienteret undervisning på uddannelsesstedet, herunder laboratorie- og værkstedsaktiviteter, hvis det er fagligt og tidsmæssigt nødvendigt. Det kan f.eks. være hensynet til optagelse til videre uddannelse. En gennemførelse af undervisningen på skolen eller institutionen efter 1. pkt. forudsætter, at det kan ske inden for de rammer, der fastsættes i medfør af lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, og under iagttagelse af retningslinjer om forebyggelse af risiko for smittespredning, som måtte være fastsat af sundhedsmyndighederne.

§13 Tilskud
Tilskud, som Styrelsen for Undervisning og Kvalitet yder til skoler og institutioner efter de almindeligt gældende tilskudsbestemmelser i lovgivningen, berøres ikke af, at skoler og institutioner gennemfører eller har gennemført nødundervisning som erstatning for den almindelige undervisning. Det samme gælder, hvis skolen eller institutionen som følge af lukning i medfør af regler fastsat efter lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme ikke kan erstatte den almindelige undervisning med nødundervisning og derfor er nødsaget til at aflyse den allerede planlagte undervisning, dog alene i den udstrækning, der den 13. marts 2020 er givet bindende tilmelding til denne undervisning.

§14 Ydelser til elever m.v. og arbejdsgivere
Retten efter Børne- og Undervisningsministeriets lovgivning til ydelser til elever, kursister, deltagere og arbejdsgivere berøres ikke af, at almindelig undervisning erstattes eller er erstattet af nødundervisning.

§15 Uanset betingelserne i lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og i lov om erhvervsuddannelser udbetales ydelserne i henhold til loven til arbejdsgivere, skoler, institutioner eller elever, for så vidt angår elever, der er omfattet af eller har været omfattet af en lukning af skolen eller institutionen. Merudgifter efter 1. pkt. finansieres efter de almindelige regler for Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og lov om erhvervsuddannelser.

Kapitel 2

(Ophævet)

§16 (Ophævet)

Kapitel 3

Ikrafttræden m.v.

§17 Bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler i forbindelse med håndtering af covid-19 finder ikke anvendelse på dagtilbud og undervisning m.v., der er omfattet af regler fastsat i medfør af lov om midlertidige foranstaltninger på børne- og undervisningsområdet og folkehøjskoleområdet og for den frie folkeoplysende virksomhed til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19.

§18 Bekendtgørelsen træder i kraft den 18. maj 2020.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 242 af 19. marts 2020 om nødundervisning m.v. på børne- og undervisningsområdet som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19 ophæves.

profile photo
Profilside