14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Delegationsbekendtgørelse § 31

Bekendtgørelse om delegation af opgaver og beføjelser til Miljøstyrelsen paragraf 31

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af delegationsbekendtgørelse og bygger på bekendtgørelse nr. 1514 af 25. June 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§31 Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)
Følgende opgaver og beføjelser i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) delegeres fra miljøministeren til Miljøstyrelsen:

 • 1) Træffe afgørelse efter lovens §§ 21 og 25 om projekter om etablering af havbrug, jf. lovens § 17, stk. 3.

 • 2) Modtage, koordinere og besvare henvendelser som berørt myndighed for Miljøministeriet, jf. lovens § 31, stk. 2.

 • 3) Modtage underretning om planer, programmer og projekter, som forventes at få væsentlig indvirkning på miljøet i en anden stat, jf. lovens § 38, stk. 1.

 • 4) Give samtykke til godkendelse eller endelig vedtagelse af plan eller program eller give samtykke til, at der træffes afgørelse om tilladelse, jf. lovens § 38, stk. 1.

 • 5) Modtage henvendelse fra en anden stats myndigheder om, at der i Danmark er igangsat udarbejdelsen af en plan eller et program eller anmeldt et projekt, hvis gennemførelse kan få væsentlig indvirkning på miljøet i denne anden stat, jf. lovens § 38, stk. 2.

 • 6) Give samtykke til godkendelse eller endelig vedtagelse af plan eller program eller give samtykke til, at der træffes afgørelse om tilladelse, jf. lovens § 38, stk. 2.

 • 7) Foranledige, at en berørt stat informeres tidligt i beslutningsprocessen, og senest så snart oplysningerne om de grænseoverskridende miljøpåvirkninger med rimelighed kan gives, jf. lovens § 38, stk. 4.

 • 8) Med henblik på høring af berørt stat over udkast til plan eller program fremsende de i lovens § 32, stk. 2 og 4, nævnte oplysninger, oplysninger om planens eller programmets mulige grænseoverskridende virkninger på miljøet, herunder på menneskers sundhed, og oplysninger om beslutningsproceduren med angivelse af en passende frist for at afgive bemærkninger, jf. lovens § 38, stk. 5.

 • 9) Med henblik på høring af berørt stat over et ansøgt projekt fremsende de i § 35, stk. 2 og 4, nævnte oplysninger, oplysninger om projektets mulige grænseoverskridende virkninger på miljøet, herunder på menneskers sundhed, og oplysninger om beslutningsproceduren med angivelse af de tidsfrister, som fremgår af lovens § 38, stk. 6, jf. § 35, jf. lovens § 38, stk. 6.

 • 10) Modtage oplysninger fra en anden stats myndigheder om, at der i denne stat er igangsat udarbejdelsen af en plan eller et program eller ansøgt om et konkret projekt, som kan få væsentlig indvirkning på miljøet i Danmark, jf. lovens § 38, stk. 7.

 • 11) Fremsende de modtagne oplysninger, jf. nr. 13, til berørte myndigheder og offentligheden, jf. lovens § 38, stk. 7.

 • 12) Gennemføre de fornødne høringer i Danmark over de modtagne oplysninger om planen, programmet eller det konkrete projekt, jf. lovens § 38, stk. 7.

 • 13) Indhente oplysninger, der er nødvendige for, at Miljøstyrelsen kan træffe afgørelse vedrørende et konkret projekt for sager, hvor kompetencen til at træffe afgørelse er henlagt til Miljøstyrensen, jf. lovens § 45.

 • 14) Føre tilsyn med overholdelsen af loven og regler fastsat i medfør af loven, hvor kompetencen til at træffe afgørelse og føre tilsyn er henlagt til Miljøstyrelsen, jf. lovens § 46.

 • 15) Træffe afgørelse om delegation af tilsynskompetencen til kommunalbestyrelsen for konkrete vilkår, som Miljøstyrelsen ellers er tilsynsmyndighed for, såfremt kommunalbestyrelsen ikke har indvendinger mod delegationen, jf. lovens § 46, stk. 5.

 • 16) Klage over afgørelser efter lovens § 48, stk. 3 og 4, og § 49, stk. 1, jf. lovens § 50.

•••
profile photo
Profilside