14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Dødsboskatteloven § 40

Lov om beskatning ved dødsfald paragraf 40

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af dødsboskatteloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 426 af 28. March 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§40 Andre regler
Renter, som modtageren har tilsvaret boet som følge af en a contoudlodning, er ikke fradragsberettigede i modtagerens skattepligtige indkomst.

•••

Stk. 2 Beløb, som et bo udbetaler som renter eller udbytte af boslod, arvelod eller legat, er ikke skattepligtige for modtageren.

•••

Stk. 3 Hvis en modtager af udlodning fra et bo udfører arbejde for boet, skal den pågældende i hvert enkelt indkomstår beskattes af et arbejdsvederlag, der svarer til den betaling, som det ville være muligt at opnå ved arbejde af samme art og omfang, udført for andre.

•••

Stk. 4 I tilfælde omfattet af ejendomsværdiskattelovens § 1, stk. 3, kan modtageren i den skattepligtige indkomst fradrage den del af en eventuel faktisk betalt leje, der ikke overstiger 250 pct. af ejendomsværdiskatten. Hvis modtageren under skiftet bebor en ejendom, for hvilken afdøde er beskattet af lejeværdi efter reglen i statsskattelovens § 4, litra b, 2. pkt., skal modtageren medregne lejeværdi af ejendommen i sin skattepligtige indkomst, idet modtageren stilles som en ejer.

•••
profile photo
Profilside