14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Ejendomsvurderingsloven § 34

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af ejendomsvurderingsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1449 af 01. October 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§34 Erhvervsejendomme m.v., jf. § 3, stk. 1, nr. 4, henføres ud fra den faktiske anvendelse til en af følgende kategorier:

 • 1) Etageboligbebyggelse.

 • 2) Boligbebyggelse, der ikke er omfattet af nr. 1.

 • 3) Butik og kontor i etagebebyggelse helt eller delvis beliggende i byzone.

 • 4) Butik og kontor, der ikke er omfattet af nr. 3.

 • 5) Lager, logistik og industri.

 • 6) Solcelleanlæg.

 • 7) Vindmølle.

 • 8) Rekreativt areal.

 • 9) Naturarealer helt eller delvis beliggende i landzone.

 • 10) Råstofindvinding i byzone eller sommerhusområde.

 • 11) Råstofindvinding, der ikke er omfattet af nr. 10.

 • 12) Grunde, der ligger i kolonihaveområder, jf. § 2 i lov om kolonihaver.

 • 13) Anden anvendelse end anført i nr. 1-12.

•••

Stk. 2 Kategorisering efter stk. 1 foretages ud fra en bedømmelse af den samlede karakter af ejendommens faktiske anvendelse.

•••

Stk. 3 Anvendes en ikke ubetydelig del af en ejendom omfattet af stk. 1 til anden anvendelse end den anvendelse, ejendommen efter stk. 1 er henført til en kategori ud fra, ansættes en grundværdi for denne del af ejendommen ud fra den faktiske anvendelse af delejendommen. Er den faktiske anvendelse af delejendommen omfattet af stk. 1, kategoriseres delejendommen efter stk. 1 ud fra den faktiske anvendelse af delejendommen. Der ansættes en grundværdi for den øvrige del af grunden ud fra den kategori, ejendommen efter stk. 1 er henført til. Er den faktiske anvendelse af delejendommen efter 1. pkt. omfattet af stk. 1, nr. 7, udgør delejendommen 200 m² pr. vindmølle.

•••

Stk. 4 Er det efter forskrifter som nævnt i § 18, stk. 1, muligt at anvende en ejendom omfattet af stk. 1 til andet end det, der følger af den faktiske anvendelse, ansættes en grundværdi for ejendommen ud fra den eller de mulige anvendelser. Er en sådan mulig anvendelse omfattet af stk. 1, kategoriseres ejendommen efter stk. 1 ud fra denne anvendelse. Er det muligt at anvende en del af en ejendom omfattet af stk. 1 til en eller flere anvendelser, som hele ejendommen ikke kan anvendes til, ansættes en grundværdi for delejendommen ud fra den eller de mulige anvendelser. Er en sådan anvendelse omfattet af stk. 1, kategoriseres delejendommen efter stk. 1 ud fra anvendelsen. Foretages der kategorisering efter 3. eller 4. pkt., ansættes en grundværdi for den øvrige del af ejendommen ud fra den eller de mulige anvendelser, ejendommen er kategoriseret ud fra. Er en mulig anvendelse af delejendommen efter 3. pkt. omfattet af stk. 1, nr. 7, udgør delejendommen 200 m² pr. vindmølle.

•••

Stk. 5 Hvis en del af en ejendom omfattet af § 3, stk. 1, nr. 1-3, anvendes til en eller flere af de i stk. 1 nævnte anvendelser, foretages en kategorisering efter stk. 1 for den del af grunden til brug for ansættelsen af grundværdien efter § 20, stk. 1 og 2.

•••

Stk. 6 Kan hele eller en del af en ejendom omfattet af § 3, stk. 1, nr. 1-3, anvendes til en eller flere af de i stk. 1 nævnte anvendelser, foretages en kategorisering efter stk. 5 for den del af grunden til brug for ansættelsen af grundværdien efter § 18.

•••
profile photo
Profilside