14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Elafgiftsloven § 11b

Lov om afgift af elektricitet paragraf 11b

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af elafgiftsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1321 af 26. August 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11b Elektricitet, der leveres til de i toldlovens § 4 nævnte diplomatiske repræsentationer, internationale institutioner m.v. samt de hertil knyttede personer, er fritaget for afgift.

•••

Stk. 2 Afgiften godtgøres af kørestrøm, der anvendes af eltog til personbefordring. § 11 c, stk. 1, finder tilsvarende anvendelse på afgiftsgodtgørelsen. Godtgørelsen er betinget af,

  • 1) at det fremgår af købsaftalen, at forbrugeren er en virksomhed, som forbruger kørestrøm, der anvendes af eltog til personbefordring, med angivelse af forbrugerens cvr-, eller SE-nummer, og

  • 2) at fakturaer vedrørende de aftalte leverancer af elektricitet indeholder oplysning om forbrugerens aktuelle cvr-, eller SE-nummer.

•••

Stk. 3 Udleveres elektricitet til et aftagenummer, hvorefter elektriciteten helt eller delvis leveres fra land til skibe, som ligger ved kaj i havn, godtgøres afgiften af leverancen af elektriciteten til skibene bortset fra 0,4 øre pr. kWh, jf. dog stk. 4. Godtgørelsen ydes til den, som aftagenummeret omfatter.

•••

Stk. 4 Stk. 3 finder ikke anvendelse, i det omfang

  • 1) elektricitetens spænding er under 380 V,

  • 2) elektriciteten ikke forbruges om bord på skibet,

  • 3) elektriciteten forbruges til ikkeerhvervsmæssige formål eller

  • 4) skibet er oplagt eller på anden måde ikke anvendes til søfart.

•••

Stk. 5 Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler for opgørelse af og dokumentation for afgiftsgodtgørelsen efter stk. 3 og 4.

•••

Stk. 6 Stk. 3-5 kan dog ikke finde anvendelse efter den 18. juni 2021, jf. Rådets gennemførelsesafgørelse (EU) 2015/993 af 19. juni 2015 om tilladelse til Danmark til at anvende en reduceret afgiftssats på elektricitet, der leveres direkte til fartøjer, som ligger ved kaj i havn, i henhold til artikel 19 i direktiv 2003/96/EF, jf. dog stk. 7.

•••

Stk. 7 Skatteministeren bekendtgør på baggrund af en ny tilladelse fra Rådet, at stk. 3-5 finder anvendelse indtil tidspunktet for udløbet af den periode, hvori godtgørelse efter reglerne i stk. 3-5 kan ske ifølge den nye tilladelse. Det er en forudsætning for anvendelsen af 1. pkt., at der ikke er en periode mellem den tidligere og den efterfølgende tilladelse, som ikke er omfattet af en tilladelse. Stk. 6 finder ikke anvendelse for en periode, hvori 1. pkt. finder anvendelse.

•••

Stk. 8 Skatteministeren kan fastsætte de nærmere regler for afgiftsfritagelsen og afgiftsgodtgørelsen efter stk. 1 og 2.

•••

Stk. 9 Virksomheder, der benytter sig af godtgørelsesmuligheden i stk. 3-5, skal indberette godtgørelsesbeløbet til told- og skatteforvaltningen, hvis det samlede beløb overstiger 500.000 euro i et kalenderår. Omregningen fra danske kroner til euro skal ske efter den kurs, der gælder den første arbejdsdag i oktober i det år, som indberetningen vedrører, og som offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. Opgørelsen af tilbagebetalingsbeløbet efter 1. pkt. skal ske pr. juridisk enhed.

•••

Stk. 10 Skatteministeren fastsætter nærmere regler om indberetning og offentliggørelse af oplysninger indberettet efter stk. 9 og oplysninger om virksomhedens navn, virksomhedstype, cvr-nummer, størrelse og dato for tildeling. Skatteministeren fastsætter derudover nærmere regler om, at virksomheder ikke kan opnå tilbagebetaling efter stk. 3-5, når de ikke opfylder de til enhver tid gældende betingelser for at modtage statsstøtte. Bekendtgørelse om efterlevelse af regler for tildeling af statsstøtte på skatteområdet

•••
profile photo
Profilside