14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Eud-nødbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om visse midlertidige foranstaltninger for erhvervsuddannelserne og arbejdsmarkedsuddannelserne som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19

Denne konsoliderede version af eud-nødbekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 1229 af 22. august 2020, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Eud-nødbekendtgørelsen

Bekendtgørelsen er konsolideret med senere ændringer. Her kan du se hvilke ændringsbekendtgørelser, som er indarbejdet.
Vi har kontrolleret for ændringer den 19. juni 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

§1 Institutionens leder skal under de helt ekstraordinære forhold, som følger af foranstaltningerne efter loven og forebyggelsen og afhjælpningen i samfundet i forbindelse med covid-19, i et tæt samarbejde med institutionens øvrige ledere, undervisere og andre medarbejdere udfolde enhver mulig bestræbelse, herunder ved brug af ekstraordinære og usædvanlige løsninger, på i videst muligt omfang at afbøde de afledte virkninger på elevernes gennemførelse af erhvervsuddannelserne, herunder svendeprøver og andre afsluttende prøver, som vil være eller kunne være en følge af de foranstaltninger, som træffes som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19. Målet hermed er, at elevernes muligheder for at gennemføre deres uddannelse, herunder deres svendeprøver og andre afsluttende prøver, sikres bedst muligt inden for de helt ekstraordinære rammer, som forebyggelsen og afhjælpningen i landet i forbindelse med covid-19 nødvendiggør.

Stk. 2 Institutionens leder skal i videst mulig udstrækning samarbejde med såvel faglige udvalg som andre institutioners ledere og er efter de almindelige regler herom ansvarlig over for bestyrelsen.

Stk. 3 Med henblik på at udfolde de bestræbelser, der er nævnt i stk. 1, finder reglerne i §§ 2-14 anvendelse. Disse regler fraviger og supplerer bestemmelserne i lovgivningen om erhvervsuddannelser og om arbejdsmarkedsuddannelser i forbindelse med midlertidige foranstaltninger til forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19.

Stk. 4 Stk. 1-3 og §§ 2-14 omfatter også tilfælde, hvor institutionen iværksætter foranstaltninger mod covid-19 på baggrund af en eller flere sundhedsfaglige anbefalinger herom, som omfatter skolen eller institutionen. Dette gælder dog ikke tilfælde, hvor den eller de sundhedsfaglige anbefalinger kan følges ved en eller flere mindre indgribende foranstaltninger mod covid-19.

§2 Optagelse af elever på grundforløb
Institutionen kan optage en elev på grundforløb, herunder grundforløb plus (GF+), hvis eleven ville være berettiget til optagelse efter aflæggelse af prøver, der ikke kan aflægges som følge af foranstaltninger iværksat efter lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, og institutionen skønner, at eleven kan gennemføre en erhvervsuddannelse. Institutionen foretager dette skøn ud fra en konkret vurdering og blandt andet på baggrund af standpunktskarakterer i de fag, hvor elever normalt optages på baggrund af prøvekarakterer. Reglerne i 1. og 2. pkt. gælder også, hvis eleven til en prøve, som ikke kan aflægges som følge af de nævnte foranstaltninger, mindst skulle have opnået en bestemt karakter.

§3 Midlertidig suspension af begrænsningen af, hvor mange gange en ansøger kan optages på grundforløbets 2. del uden en uddannelsesaftale, jf. § 5 a, stk. 4, i lov om erhvervsuddannelser
Ved optagelse til og med den 31. december 2020 af en ansøger uden en uddannelsesaftale, der omfatter grundforløbets 2. del, er bestemmelsen i § 5 a, stk. 4, i lov om erhvervsuddannelser suspenderet.

Stk. 2 Ved optagelse fra den 1. januar 2021 eller senere af en ansøger uden en uddannelsesaftale, der omfatter grundforløbets 2. del, er bestemmelsen i § 5 a, stk. 4, i lov om erhvervsuddannelser tillige suspenderet for visse ansøgere. Suspensionen indebærer, at ansøgerens tidligere optagelser på grundforløbets 2. del ikke indgår i beregningen af, hvor mange gange ansøgeren kan optages uden en uddannelsesaftale, der omfatter grundforløbets 2. del. Suspensionen omfatter ansøgerens tidligere optagelser på grundforløbets 2. del, hvor ansøgeren er påbegyndt grundforløbets 2. del i perioden fra den 1. juli til og med den 31. december 2020.

§4 Midlertidig adgang til supplerende undervisning på grundforløbets 2. del
Institutionen kan tilbyde eleven supplerende skoleundervisning på op til fire kalenderuger på grundforløbets 2. del, hvis institutionen inden elevens grundforløbsprøve konkret vurderer, at eleven har et fagligt efterslæb, som vurderes at være en hel eller delvis følge af foranstaltninger, som er eller har været iværksat for at forebygge og afhjælpe i forbindelse med covid-19. Det er en betingelse for at tilbyde supplerende skoleundervisning efter 1. pkt., at institutionen konkret vurderer, at eleven uden en sådan supplerende skoleundervisning er i en nærliggende risiko for ikke at kunne bestå grundforløbsprøven. Institutionen kan gøre et tilbud efter 1. pkt. betinget af en forlængelse af elevens grundforløbs 2. del og en udskydelse af elevens grundforløbsprøve, jf. stk. 2. En betingelse om at forlænge elevens grundforløbs 2. del kan dog ikke indebære, at elevens grundforløbs 2. del, som følge heraf, forlænges ud over den 31. august 2020.

Stk. 2 Hvis eleven tager imod et tilbud om supplerende skoleundervisning, jf. stk. 1, som institutionen har gjort betinget af en forlængelse af elevens grundforløbs 2. del og en udskydelse af elevens grundforløbsprøve, forlænger, henholdsvis udskyder, institutionen i overensstemmelse hermed elevens grundforløbs 2. del og elevens grundforløbsprøve.

Stk. 3 Institutionen tilrettelægger og gennemfører elevens supplerende skoleundervisning efter det konkrete behov, som elevens faglige efterslæb begrunder, og således at eleven med den supplerende skoleundervisning efter institutionens faglige og pædagogiske vurdering vil kunne bestå grundforløbsprøven.

Stk. 4 Hvis en elev er omfattet af bekendtgørelse om en midlertidig lønkompensationsordning til virksomheder i økonomisk krise som følge af COVID-19, og elevens prøvetid falder inden for perioden for lønkompensationsordningen, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 2, suspenderes elevens prøvetid i perioden.

§5 Optagelse til skoleundervisning i hovedforløbet
Institutionen kan optage en elev til skoleundervisningen i hovedforløbet, uden at eleven har opnået et eller flere certifikater, praktiske kompetencer eller aflagt grundforløbsprøven ved overgang fra grundforløbet, som følge af foranstaltninger iværksat efter lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme.

Stk. 2 Optagelse efter stk. 1 er betinget af, at eleven opnår certifikater eller aflægger grundforløbsprøven som led i skoleundervisningen på hovedforløbet, jf. dog stk. 3. Det samme gælder for praktiske kompetencer, som det efter de almindeligt gældende regler for den uddannelse, som eleven er optaget på, er nødvendigt, at eleven opnår for at kunne optages til skoleundervisningen i hovedforløbet.

Stk. 3 Optagelse efter stk. 1 kan endvidere ske, hvis institutionen fraviger reglerne om en prøves tilrettelæggelse, jf. § 10, stk. 2.

§6 Praktikuddannelsen
Elevens praktikuddannelse kan ændres, når dette skønnes at være nødvendigt som følge af foranstaltninger, der er iværksat efter lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme. Dette kan kun efter reglerne i stk. 2 og 3 indebære en forlængelse af praktiktiden.

Stk. 2 En virksomhed og en elev kan aftale at forlænge praktiktiden. Dette gælder alene elever på uddannelserne til ambulancebehandler, serviceassistent, social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent i op til to måneder, og kun hvis forlængelsen er begrundet i, at eleven er sendt i ekstra praktikophold med henblik på at indgå i kritiske samfundsfunktioner som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19.

Stk. 3 Det faglige udvalg kan i elevens hjemsendelsesperiode efter en konkret vurdering forlænge elevens praktiktid, hvis eleven er omfattet af den midlertidige ordning om lønkompensation for lønmodtagere på det private arbejdsmarked og får afbrudt sin praktikuddannelse som følge af foranstaltninger iværksat efter lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme.

Stk. 4 Hvis en elev er omfattet af bekendtgørelse om en midlertidig lønkompensationsordning til virksomheder i økonomisk krise som følge af COVID-19, og elevens prøvetid falder inden for perioden for lønkompensationsordningen, jf. bekendtgørelsens § 1, stk. 2, suspenderes elevens prøvetid i perioden.

§7 Optag af elever i skolepraktik m.v.
Institutionen optager eleven i skolepraktik, hvis elevens afsluttende prøve, herunder svendeprøve, udskydes efter § 11, men eleven ikke opfylder betingelserne for at få udstedt et administrativt svendebevis eller uddannelsesbevis, jf. § 12, med henblik på, at eleven kan færdiggøre sin uddannelse.

Stk. 2 Reglen i stk. 1 gælder for uddannelser, der efter de almindelige regler udbydes med skolepraktik.

Stk. 3 For uddannelser, der efter de almindelige regler ikke udbydes med skolepraktik, finder reglen i stk. 1 tilsvarende anvendelse, hvis institutionen under de ekstraordinære forhold i forbindelse med forebyggelsen og afhjælpningen i landet i forbindelse med covid-19 har praktisk mulighed for at udbyde skolepraktik, om nødvendigt i et samarbejde med en eller flere andre institutioner, der også udbyder den uddannelse, som eleven er optaget på.

Stk. 4 Institutionen kan endvidere optage eleven i skolepraktik, hvis eleven ikke har kunnet påbegynde eller afslutte et praktikophold i udlandet som følge af foranstaltninger iværksat efter lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme.

§8 Ved institutionens tilbud om skolepraktik og elevens påbegyndelse af skolepraktikken beregnes fristen for påbegyndelse, jf. § 66 a, stk. 1, i lov om erhvervsuddannelser, fra det tidspunkt, hvor eleven skulle have aflagt en planlagt grundforløbsprøve. Dette gælder dog kun, hvis dette er begrundet i foranstaltninger iværksat efter lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme.

§9 Rammer for uddannelsers struktur
Rammer for hovedforløbets fordeling på skoleperioder og praktikperioder, som fremgår af bekendtgørelsen om den enkelte erhvervsuddannelse samt uddannelsesordningen for uddannelsen, kan fraviges efter aftale mellem eleven, virksomheden og institutionen, i den udstrækning dette er nødvendigt som følge af foranstaltninger iværksat efter lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme.

§9a Midlertidig aflysning af prøver
Alle prøver i grundfag aflyses uanset bestemmelsen i § 10 fra den 21. december 2020 til og med 31. juli 2021. Prøveaflysningen efter 1. pkt. omfatter dog ikke prøver i sundhedsfaglige uddannelser og kurser, der kvalificerer til varetagelse af samfundskritiske funktioner, og som vurderes nødvendige for at opkvalificere medarbejdere til at indgå i det sundhedsfaglige beredskab til håndtering af covid-19.

Stk. 2 Elevens afsluttende standpunktskarakter i fag, hvor prøven er aflyst, træder i stedet for karakterer, som skulle have været givet ved de aflyste prøver og er derved ophøjet til prøvekarakterer.

Stk. 3 Beviser, der udfærdiges til elever efter reglen i stk. 2, har samme retsvirkning som beviser, der er udstedt efter de almindelige regler på børne- og undervisningsområdet, herunder i forhold til optagelse på videregående uddannelser.

§10 Fravigelse fra regler om en prøves tilrettelæggelse
Institutionen kan fravige regler om en prøves tilrettelæggelse, jf. stk. 2, hvis dette er nødvendigt som følge af foranstaltninger mod covid-19, som er iværksat efter den 1. august 2020 efter lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme.

Stk. 2 En fravigelse efter stk. 1 kan omfatte fravigelse fra eller supplering af følgende:

  • 1) Regler om gruppeprøver.

  • 2) Regler om udpegning eller godkendelse af tilsynsførende, der skal være hos eksaminanden under prøven, hvis eksaminanden befinder sig et andet sted end eksaminator og censor ved prøve med mundtlig besvarelse som videokonference, jf. eksamensbekendtgørelsens § 13, stk. 3.

  • 3) Beslutning om aflysning af prøver i et grundfag. Hvis institutionen beslutter at aflyse prøven, ophøjes standpunktskarakter til prøvekarakter i faget.

  • 4) Beslutning om aflysning af prøve og ophøjelse af standpunktskarakter til prøvekarakter i uddannelsesspecifikke fag på hovedforløbet under skolelukningen.

  • 5) Beslutning om, hvorvidt prøve i det uddannelsesspecifikke fag på grundforløbet (grundforløbsprøven) skal gennemføres. Hvis institutionen beslutter at aflyse prøven, ophøjes standpunktskarakter til prøvekarakter.

  • 6) Regler om grundforløbsprøvens og den afsluttende prøves indhold, så praktiske elementer erstattes af mundtlige eller skriftlige elementer.

Stk. 3 Det faglige udvalg skal inddrages ved en institutions beslutning efter stk. 2, nr. 6, hvis beslutningen indebærer, at krav til en afsluttende prøve fraviges.

§11 Udskydelse af afsluttende prøver, herunder svendeprøver
Institutionen kan beslutte, at en afsluttende prøve, herunder svendeprøve, som selv ikke under udfoldelse af de bestræbelser, som er nævnt i § 1, stk. 1, kan gennemføres inden uddannelsens planlagte afslutning som følge af foranstaltninger iværksat efter lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførebare sygdomme, gennemføres på et senere tidspunkt, hvor prøven kan gennemføres i overensstemmelse med reglerne herom.

Stk. 2 Udskydes tidspunktet for afholdelse af en afsluttende prøve, jf. stk. 1, kan virksomheden og eleven, hvis de kan opnå enighed herom, aftale at forlænge uddannelsestiden, indtil prøven er afholdt.

§12 Administrative svendebeviser og uddannelsesbeviser
Såfremt institutionen beslutter at udskyde svendeprøven, jf. § 11, stk. 1, kan det faglige udvalg for de konkrete uddannelser, som udvalget fastsætter inden for sit område, efter indstilling fra institutionen udstede et administrativt svendebevis eller uddannelsesbevis til eleven, hvis eleven har mindre end tre måneder tilbage af sin uddannelse og hvis der foreligger en praktikerklæring. I sin indstilling til det faglige udvalg skal institutionen tage stilling til, om eleven har opnået kompetencer, der svarer til uddannelsens faglige mål. Det administrative svendebevis eller uddannelsesbevis har samme retsvirkning som et almindeligt svendebrev eller uddannelsesbevis.

§13 For elever, som ikke kan afslutte deres uddannelse som oprindeligt planlagt efter de almindelige regler eller efter reglerne i §§ 11-12, finder reglerne i § 7, stk. 1-3, tilsvarende anvendelse.

§14 Prøver i arbejdsmarkedsuddannelserne
En udbyder, der som led i undervisningen, herunder nødundervisning, afholder prøver, tilrettelægger prøvens afholdelse i forhold til de helt usædvanlige forhold af praktisk og anden art, som forebyggelsen og afhjælpningen i forbindelse med covid-19 medfører, jf. dog stk. 3. Udbyderen skal have sikkerhed for, at det er den kursist, som skal deltage i prøven, som faktisk gør dette, og at dette sker uden uberettiget bistand fra andre og uden brug af hjælpemidler, som kursisten ikke må anvende under prøven.

Stk. 2 En udbyder kan undlade at afholde en prøve eller kan udskyde en prøve, hvis dette er nødvendigt som følge af foranstaltninger iværksat efter den 1. august 2020 efter lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 Reglerne i stk. 1 og 2 gælder ikke for prøver på arbejdsmarkedsuddannelser, som også eller udelukkende er reguleret i anden lovgivning end lovgivningen på Børne- og Undervisningsministeriets område, i det omfang denne anden lovgivning er til hinder herfor.

Stk. 4 Aflyser en udbyder af arbejdsmarkedsuddannelser en prøve, jf. stk. 1 og 2, kan udbyder først udstede et AMU-bevis til kursisten, når kursisten efterfølgende aflægger og består en prøve svarende til den aflyste prøve. Udbyder udsteder dog ved undervisningens afslutning dokumentation for, at kursisten har deltaget i undervisningen.

§15 Ikrafttræden
Bekendtgørelsen træder i kraft den 24. august 2020 og har virkning for erhvervsuddannelsesforløb m.v., der er eller har været omfattet af foranstaltninger iværksat efter lov om foranstaltninger mod smitsomme og andre overførbare sygdomme.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 255 af 21. marts 2020 om visse midlertidige foranstaltninger for erhvervsuddannelserne som led i forebyggelse og afhjælpning i forbindelse med covid-19 ophæves.

profile photo
Profilside