14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Færdselsloven § 56

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af færdselsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1324 af 21. November 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§56 Kørekort til motorkøretøj og stor knallert
Motorkøretøj og stor knallert må kun føres af en person, der har erhvervet kørekort. Føreren skal under kørslen have kørekortet hos sig og skal på forlangende vise det til politiet.

•••

Stk. 2 Kørekort kan udstedes til en person, der:

  • 1) er fyldt 18 år, jf. dog § 57,

  • 2) er i besiddelse af tilstrækkelig synsevne samt i øvrigt af den fornødne åndelige og legemlige førlighed, og

  • 3) ved en prøve godtgør at have tilstrækkelig kørefærdighed og fornødent kendskab til køretøjet og dets behandling samt til færdselsreglerne.

•••

Stk. 3 Kørekort kan nægtes den, der er afhængig af brug af euforiserende eller andre bevidsthedspåvirkende stoffer eller ikke er ædruelig. Spørgsmålet herom kan forlanges indbragt for domstolene. Indbringelsen sker efter reglerne i straffelovens § 78, stk. 3.

•••

Stk. 4 Har en ansøger ikke tidligere haft kørekort til et motordrevet køretøj af samme art, skal den pågældende have modtaget undervisning i kørefærdighed hos en godkendt kørelærer. Den indledende praktiske undervisning skal foregå på lukkede øvelsespladser. Undervisningen vedrørende motorkøretøjer skal endvidere omfatte udvidet øvelseskørsel på særlige køretekniske anlæg.

•••

Stk. 5 Transport-, bygnings- og boligministeren fastsætter bestemmelser om køreuddannelsen, herunder om køretøjer, der anvendes til køreprøver, og om undervisning på særlige lukkede øvelsespladser og anlæg. Transport-, bygnings- og boligministeren fastsætter endvidere bestemmelser om betingelserne for at få udstedt kørekort, herunder om køreprøven, samt om kørekortets udseende og indhold. Transport-, bygnings- og boligministeren kan fastsætte bestemmelser om, at udgifter til tolk i forbindelse med aflæggelse af køreprøve afholdes af ansøgeren. Bekendtgørelse om kørekort Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor knallert (kategori AM) Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelse til motorcykel (kategori A1, A2 og A) Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B) Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil med stort påhængskøretøj (kategori B/E) Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille lastbil (kategori C1) Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille lastbil med stort påhængskøretøj (kategori C1/E) Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor lastbil (kategori C) Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor lastbil med stort påhængskøretøj (kategori C/E) Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus (kategori D1) Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus med stort påhængskøretøj (kategori D1/E) Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus (kategori D)

•••
profile photo
Profilside