14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Filmloven § 26

Lov om film paragraf 26

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af filmloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1354 af 04. September 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§26 Kulturministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden. Kulturministeren kan herunder fastsætte, at lovens bestemmelser træder i kraft på forskellige tidspunkter.

•••

Stk. 2 Kulturministeren kan fastsætte, at følgende love eller dele af følgende love ophæves:

  • 1) Filmloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 342 af 2. maj 1996.

  • 2) Lov om filmcensur, jf. lovbekendtgørelse nr. 211 af 30. maj 1980.

  • 3) Lov om mærkning af videogrammer, jf. lovbekendtgørelse nr. 34 af 25. januar 1996.

•••

Stk. 3 Regler, der er fastsat med hjemmel i de love, der er nævnt i stk. 2, bortset fra bekendtgørelse nr. 283 af 30. april 1993 om fremgangsmåden ved indeholdelse i løn m.v. for misligholdte lån ydet i henhold til den tidligere lovgivning om film og biografer, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af regler fastsat i medfør af denne lov.

•••

Stk. 4 Kulturministeren beskikker de i § 8 nævnte råd første gang.

•••

Stk. 5 Det første kontaktudvalg, jf. § 9, beskikkes af kulturministeren.

•••

Stk. 6 Den første vedtægt, jf. § 10, fastsættes af kulturministeren efter drøftelse med de siddende bestyrelser for Det Danske Filminstitut og Statens Filmcentral.

•••

Stk. 7 Bestemmelserne i kapitel 6 om Medierådet for Børn og Unge gælder for film, der forevises offentligt, fremstilles eller indføres med henblik på erhvervsmæssigt salg eller udleje eller anden offentlig udbredelse i Danmark, efter at kulturministeren har nedsat Medierådet og har udstedt regler i medfør af §§ 19-21.

•••

Stk. 8 Afgørelser om films egnethed for børn under henholdsvis 12 og 16 år truffet i henhold til lov om filmcensur, jf. lovbekendtgørelse nr. 211 af 30. maj 1980, og lov om mærkning af videogrammer, jf. lovbekendtgørelse nr. 34 af 25. januar 1996, skal fra tidspunktet for ikrafttrædelsen af denne lovs kapitel 6 betragtes som en afgørelse, jf. § 20, stk. 1.

•••
profile photo
Profilside