14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forældelsesloven § 3

Lov om forældelse af fordringer paragraf 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af forældelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1238 af 09. november 2015. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Forældelsesfristen er 3 år, medmindre andet følger af andre bestemmelser.

•••

Stk. 2 Var fordringshaveren ubekendt med fordringen eller skyldneren, regnes forældelsesfristen i stk. 1 først fra den dag, da fordringshaveren fik eller burde have fået kendskab hertil.

•••

Stk. 3 Forældelse indtræder senest

  • 1) 30 år efter den skadevoldende handlings ophør for fordringer på erstatning eller godtgørelse i anledning af personskade, jf. dog stk. 4, og for fordringer på erstatning for skade forvoldt ved forurening af luft, vand, jord eller undergrund eller ved forstyrrelser ved støj, rystelser el.lign.,

  • 2) 10 år efter den skadevoldende handlings ophør for fordringer på erstatning for skade forvoldt uden for kontraktforhold, som ikke er omfattet af nr. 1,

  • 3) 10 år efter begyndelsestidspunktet i henhold til § 2 a for fordringer, som støttes på skriftlig aftale om indskud i et selskab, og

  • 4) 10 år efter begyndelsestidspunktet i henhold til § 2 for andre fordringer.

•••

Stk. 4 Stk. 3, nr. 1, finder ikke anvendelse på fordringer på erstatning eller godtgørelse i anledning af en erhvervssygdom, jf. § 7 i lov om arbejdsskadesikring.

•••

Stk. 5 Fordringer på erstatning eller godtgørelse, som udspringer af, at en forvaltningsmyndighed, jf. forvaltningslovens § 1, stk. 1 og 2, har tilsidesat lovbestemte forpligtelser over for en person under 18 år i forbindelse med overgreb begået over for denne, forældes ikke.

•••
profile photo
Profilside