14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forbrugerklageloven § 6

Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) paragraf 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af forbrugerklageloven og bygger på lov nr. 524 af 29. April 2015. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Erhvervs- og vækstministeren kan godkende oprettelsen af og vedtægterne for private tvistløsningsorganer, som omfatter bestemte brancher eller andre afgrænsede områder.

•••

Stk. 2 Et privat tvistløsningsorgan kan alene godkendes, hvis tvistløsningsorganets vedtægter indeholder bestemmelser om organets sammensætning og sagsbehandling, som er betryggende for parterne, samt bestemmelser om sagkundskab, uafhængighed, habilitet, gebyrer og omkostninger. Det er endvidere en betingelse for godkendelse, at tvistløsningsorganets formand og eventuelle næstformænd er dommere.

•••

Stk. 3 Erhvervs- og vækstministeren kan fastsætte nærmere regler om betingelserne for godkendelse efter stk. 1, herunder betingelser for, at private tvistløsningsorganer kan anvende mediation i forbindelse med klagesagsbehandlingen. Ministeren kan endvidere tidsbegrænse eller tilbagekalde en godkendelse, hvis betingelserne herfor ikke længere skønnes at være til stede. Ministeren kan i den forbindelse fastsætte regler om klagegebyrer og regler om, at en erhvervsdrivende skal betale et beløb til et godkendt privat tvistløsningsorgan til dækning af organets udgifter til sagens behandling, hvis forbrugeren får medhold i klagen eller sagen forliges. Ministeren kan endvidere fastsætte regler om, at erhvervsdrivende, der ikke bidrager til organets drift, skal betale et højere beløb end erhvervsdrivende, der bidrager til organets drift. Bekendtgørelse om gebyrer ved godkendte private klage- eller ankenævn Bekendtgørelse om godkendelse af private tvistløsningsorganer

•••
profile photo
Profilside