14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forsikringsformidlingsloven  - ophæves 1. oktober 2018, jf. § 7, nr. 4, i lov nr. 706 af 08/06 2018. § 37

Lov om forsikringsformidling paragraf 37

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af forsikringsformidlingsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1065 af 22. August 2013. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§37 Underagentvirksomheden eller administrationsselskabet må ikke formidle de forsikringsprodukter, som forsikringsagentvirksomheden har indgået aftale med et forsikringsselskab om at formidle, før underagentvirksomheden eller administrationsselskabet er registreret i Finanstilsynets register over forsikringsformidlere. Til brug for Finanstilsynets registrering efter § 36 af underagentvirksomheden eller administrationsselskabet skal forsikringsagentvirksomheden eller administrationsselskabet over for Finanstilsynet erklære, at forsikringsagentvirksomheden eller administrationsselskabet har tegnet en forsikring eller er dækket af en garanti til sikring mod ethvert økonomisk krav, der måtte følge af underagentvirksomhedens eller administrationsselskabets hverv som formidler af forsikringsprodukter på vegne af forsikringsagentvirksomheden.

•••

Stk. 2 Underagentvirksomheden eller administrationsselskabet skal over for forsikringsagentvirksomheden eller administrationsselskabet erklære, at

  • 1) den eller de personer i underagentvirksomheden eller i administrationsselskabet, der er ansvarlige for forsikringsformidlingen, besidder den fornødne generelle viden om forsikringsformidling,

  • 2) de personer, der som ansatte i underagentvirksomheden er direkte beskæftiget med forsikringsformidlingen, besidder en passende viden om de forsikringsprodukter, der formidles, og

  • 3) personkredsen omfattet af nr. 1 og 2 ikke er under konkurs og over for arbejdsgiveren har fremvist straffeattest uden indførsel om ubetingede frihedsstraffe i 4 måneder eller derover for overtrædelse af straffelovens § 171 om dokumentfalsk eller §§ 276-290 om formueforbrydelser.

•••

Stk. 3 I tilfælde, hvor forsikringsagentvirksomheden eller underagentvirksomheden er i tvivl om, hvorvidt en forsikringsformidlingsaftale medfører registreringspligt, forelægges spørgsmålet af forsikringsagent- eller underagentvirksomheden for Finanstilsynet, der træffer afgørelsen.

•••

Stk. 4 Underagentvirksomheden eller administrationsselskabet er forpligtet til på anmodning fra Finanstilsynet at redegøre for de procedurer, som underagentvirksomheden anvender til opfyldelse af kravene i stk. 2.

•••

Stk. 5 Forsikringsagentvirksomheden eller administrationsselskabet skal årligt afgive en erklæring til Finanstilsynet om, at forretningsgange og administrative procedurer vedrørende behandling af de i stk. 2 angivne erklæringer er forsvarlige.

•••

Stk. 6 Finanstilsynet fastsætter regler om ansvarsforsikringens omfang og tidsmæssige udstrækning, jf. § 20, stk. 5.

•••

Stk. 7 Finanstilsynet kan fastsætte nærmere regler om, i hvilken form erklæringer omfattet af stk. 1 og 2 skal afgives, herunder om underagentvirksomhedens eller administrationsselskabets mulighed for på vegne af forsikringsagentvirksomheden eller administrationsselskabet at indsende disse erklæringer.

•••
profile photo
Profilside