14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Gammelførtidspensionsloven § 2

Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. paragraf 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af gammelførtidspensionsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 528 af 25. April 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Indfødsret
Retten til pension er betinget af, at modtageren har dansk indfødsret.

•••

Stk. 2 Dette gælder dog ikke:

  • 1) Personer, der har haft fast bopæl her i riget i mindst 10 år mellem det fyldte 15. år og folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, heraf mindst 5 år umiddelbart inden det tidspunkt, hvorfra pensionen ydes.

  • 2) Udlændinge, som har fået opholdstilladelse i Danmark efter § 7 eller § 8 i udlændingeloven.

•••

Stk. 3 Beskæftigelsesministeren kan fastsætte regler om, i hvilke tilfælde udsendt personale ved herværende diplomatiske og konsulære repræsentationer og sådanne personers familiemedlemmer skal have adgang til ydelser efter loven. Bekendtgørelse om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.

•••
profile photo
Profilside