14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Halvlederloven § 15

Lov om beskyttelse af halvlederprodukters udformning (topografi) paragraf 15

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af halvlederloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 92 af 29. January 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§15 Med henblik på at forebygge yderligere krænkelser kan retten efter påstand ved dom bl.a. bestemme, at eksemplarer af topografien eller halvlederprodukter, der er fremstillet ved hjælp af topografien, og som krænker eneretten i henhold til denne lov, skal

  • 1) tilbagekaldes fra handelen,

  • 2) endeligt fjernes fra handelen,

  • 3) tilintetgøres,

  • 4) udleveres til den forurettede eller

  • 5) ændres på en nærmere angiven måde.

•••

Stk. 2 Stk. 1 finder tilsvarende anvendelse på materialer, redskaber el.lign., der primært har været anvendt til ulovlig fremstilling af de krænkende produkter.

•••

Stk. 3 Foranstaltningerne efter stk. 1 skal gennemføres uden godtgørelse til krænkeren og berører ikke en mulig erstatning til den forurettede. Foranstaltningerne skal gennemføres for krænkerens regning, medmindre særlige grunde taler herimod.

•••

Stk. 4 Ved en dom om foranstaltninger efter stk. 1 skal retten tage hensyn til forholdet mellem krænkelsens omfang, de beordrede foranstaltninger og tredjemands interesser.

•••

Stk. 5 Retten kan efter påstand give krænkeren tilladelse til at råde over de i stk. 1 og 2 nævnte produkter, materialer, redskaber el.lign. i enerettens beskyttelsestid eller en del af denne mod et rimeligt vederlag. Dette gælder dog kun, hvis

  • 1) krænkeren hverken har handlet forsætligt eller uagtsomt,

  • 2) foranstaltningerne efter stk. 1 ville skade krænkeren uforholdsmæssigt meget og

  • 3) et rimeligt vederlag er tilstrækkeligt.

•••
profile photo
Profilside