14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Helbredsoplysningsloven § 3

Lov om brug af helbredsoplysninger m.v. på arbejdsmarkedet paragraf 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af helbredsoplysningsloven og bygger på lov nr. 286 af 24. April 1996. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 En arbejdsgiver kan tilbyde, at der indhentes helbredsoplysninger med de formål, som er nævnt i § 2, stk. 1 og 4, hvis forhold i arbejdsmiljøet gør det rimeligt og hensigtsmæssigt af hensyn til lønmodtageren selv eller andre ansatte.

•••

Stk. 2 Indhentning af oplysninger efter stk. 1 skal være velegnet til at forebygge arbejdsbetingede lidelser eller til forbedring af arbejdsmiljøforholdene. Arbejdsmiljølovgivningens regler og retningslinjer for undersøgelsesmetoder og brug af sagkyndige finder tilsvarende anvendelse.

•••

Stk. 3 Arbejdsgiveren skal orientere den stedlige arbejdstilsynskreds, inden sådanne undersøgelser iværksættes. Orienteringen skal indeholde fyldestgørende oplysninger om undersøgelsen, herunder omfang, metode m.v., og om, hvem der medvirker ved og forestår undersøgelsen. Undersøgelsen må først iværksættes 4 uger efter, at orienteringen er kommet frem til arbejdstilsynskredsen.

•••

Stk. 4 Når der iværksættes en helbredsundersøgelse, skal arbejdsgiveren

  • 1) meddele den, der foretager undersøgelsen, alle nødvendige oplysninger til brug herfor,

  • 2) afholde udgifterne i forbindelse med undersøgelsen og

  • 3) sørge for, at undersøgelsen kan foregå uden tab af indtægt for lønmodtageren og så vidt muligt i arbejdstiden.

•••

Stk. 5 Direktøren for Arbejdstilsynet kan påbyde, at en undersøgelse ikke iværksættes, eller at den standses, hvis den ikke opfylder kravene efter stk. 2.

•••

Stk. 6 Direktørens påbud kan påklages efter samme regler som afgørelser efter arbejdsmiljøloven. Klage har dog ikke opsættende virkning for påbudet.

•••
profile photo
Profilside