14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Hundeloven § 6c

Lov om hunde paragraf 6c

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af hundeloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 329 af 02. March 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6c Fristen for at klage over en afgørelse truffet af politidirektøren efter § 1 b, stk. 1 eller 6, eller § 6, stk. 2, nr. 4, eller stk. 4 eller 5, er 10 dage efter, at afgørelsen er meddelt den pågældende. Hvis klagefristen udløber på en lørdag, søndag, helligdag eller grundlovsdag, forlænges fristen til den følgende hverdag.

•••

Stk. 2 Rettidig klage har opsættende virkning, medmindre rigspolitichefen bestemmer andet.

•••

Stk. 3 Indbringes politiets eller rigspolitichefens afgørelse, jf. stk. 1 og 2, for domstolene, inden 4 uger efter at afgørelsen er meddelt den pågældende, har dette opsættende virkning.

•••
profile photo
Profilside