14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Hvidvaskloven § 63

Lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven) paragraf 63

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af hvidvaskloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 316 af 11. March 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§63 Erhvervsstyrelsens ansatte er under ansvar efter straffelovens §§ 152-152 e forpligtet til at hemmeligholde fortrolige oplysninger, som de får kendskab til gennem tilsynsvirksomheden. Det samme gælder personer, der udfører serviceopgaver som led i tilsynets drift, og eksperter, der handler på Erhvervsstyrelsens vegne. Dette gælder også efter ansættelses- eller kontraktforholdets ophør.

•••

Stk. 2 Samtykke fra den, som tavshedspligten tilsigter at beskytte, berettiger ikke personer som nævnt i stk. 1 til at videregive fortrolige oplysninger.

•••

Stk. 3 Stk. 1 er ikke til hinder for, at fortrolige oplysninger videregives til:

 • 1) Tilsynsmyndigheder i henhold til denne lov.

 • 2) Medlemmer af samarbejdsforum, jf. § 74.

 • 3) Andre offentlige myndigheder, herunder anklagemyndigheden og politiet, i forbindelse med efterforskning og retsforfølgning af mulige strafbare forhold omfattet af straffeloven, denne lov eller anden tilsynslovgivning.

 • 4) Told- og skatteforvaltningen, når videregivelse sker til brug for told- og skatteforvaltningens undersøgelse af mulige overtrædelser af told- og skattelovgivningen.

 • 5) Vedkommende minister som led i dennes overordnede tilsyn.

 • 6) Administrative myndigheder og domstole, som behandler afgørelser, der er truffet af Erhvervsstyrelsen.

 • 7) Folketingets Ombudsmand.

 • 8) En parlamentarisk kommission nedsat af Folketinget.

 • 9) Undersøgelseskommissioner nedsat ved lov eller i henhold til lov om undersøgelseskommissioner.

 • 10) Statsrevisorerne og Rigsrevisionen.

 • 11) Skifteretten, andre myndigheder eller personer, der medvirker ved en af denne lov omfattet virksomheds likvidation, konkursbehandling eller lignende procedurer, under forudsætning af at modtagerne af oplysninger har behov herfor til varetagelse af deres opgaver.

 • 12) Udvalg og grupper m.v. nedsat af erhvervsministeren, der har til formål at drøfte og koordinere indsatsen til forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme.

 • 13) Færøske og grønlandske tilsynsmyndigheder på området for forebyggelse af hvidvask og finansiering af terrorisme, under forudsætning af at modtagerne er underlagt en lovbestemt tavshedspligt, der mindst svarer til tavshedspligten i medfør af stk. 1, og at modtagerne har behov for oplysningerne til varetagelse af deres opgaver.

 • 14) Tilsynsmyndigheder i et EU- eller EØS-land, der har ansvaret for tilsyn med personers og virksomheders overholdelse af lovgivning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, under forudsætning af at modtagerne af oplysningerne har et behov herfor til varetagelsen af deres opgaver.

 • 15) Tilsynsmyndigheder i lande uden for EU eller EØS, der har ansvaret for tilsyn med personers og virksomheders overholdelse af lovgivning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme.

•••

Stk. 4 Videregivelse i henhold til stk. 3, nr. 15, kan alene ske på baggrund af en international samarbejdsaftale, og under forudsætning af at modtagerne mindst er underlagt en lovbestemt tavshedspligt, der svarer til tavshedspligten i medfør af stk. 1, og har et behov for oplysningerne til varetagelse af deres opgaver.

•••

Stk. 5 Alle, der i henhold til stk. 3, nr. 1-13, modtager fortrolige oplysninger fra Erhvervsstyrelsen, er med hensyn til disse oplysninger undergivet den i stk. 1 omhandlede tavshedspligt.

•••

Stk. 6 Videregivelse i henhold til stk. 3, nr. 1, 28, 911 og 13-15, af fortrolige oplysninger, der hidrører fra et EU- eller EØS-land eller tilsynsmyndigheder i lande uden for EU eller EØS, kan endvidere alene ske, såfremt de myndigheder, som har afgivet oplysningerne, har givet deres udtrykkelige tilladelse, og må udelukkende benyttes til det formål, som tilladelsen vedrører.

•••

Stk. 7 Fortrolige oplysninger, som Erhvervsstyrelsen modtager, må kun anvendes i forbindelse med tilsynshvervet til at pålægge sanktioner, eller hvis tilsynsmyndighedens afgørelse påklages til højere administrativ myndighed eller indbringes for domstolene.

•••
profile photo
Profilside