14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Inkassoloven § 5

Lov om inkassovirksomhed paragraf 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af inkassoloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1018 af 19. september 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Autorisation kan meddeles personer, der opfylder betingelserne i § 4, og som

  • 1) har bopæl her i landet,

  • 2) er fyldt 25 år,

  • 3) ikke er umyndig, under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7,

  • 4) ikke er under rekonstruktionsbehandling eller konkurs,

  • 5) ikke har betydelig forfalden gæld til det offentlige, hvorved forstås gæld i størrelsesordenen 50.000 kr. og derover, og

  • 6) ikke er dømt for strafbart forhold, der begrunder en nærliggende fare for misbrug af adgangen til at udøve inkassovirksomhed, jf. straffelovens § 78, stk. 2.

•••

Stk. 2 Kravet om bopæl i Danmark bortfalder, i det omfang dette har hjemmel i international aftale eller i bestemmelser fastsat af justitsministeren.

•••
profile photo
Profilside