14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Klientkontovedtægten A. Betroede penge

Vedtægt om advokaters pligter med hensyn til behandlingen af betroede midler a. betroede penge

Klientkontovedtægten

A. Betroede penge

§1 Enhver advokat og ethvert advokatselskab, som oppebærer penge for en klients eller tredjemands regning, skal have indrettet bogholderiet således, at det til enhver tid kan vise de enkelte mellemværender samt størrelsen af advokatens henholdsvis selskabets samlede tilsvar af betroede penge (klienttilsvaret).

Stk. 2 Klienttilsvaret efter stk. 1 skal omfatte samtlige de beløb, som advokatselskabet og advokaten som led i advokatvirksomhed oppebærer for tredjemands regning. Beløb til opfyldelse af aftaler om køb og salg af fast ejendom, forretning, fly, skibe o. lign., beløb i forbindelse med formueforvaltning og beløb vedrørende administration af fast ejendom, skal dog ikke henregnes til klienttilsvaret, såfremt sådanne beløb indsættes på særlige konti i et pengeinstitut. Sådanne konti er omfattet af reglerne om nøjagtig registrering, jf. § 8, og oprettes for og i den berettigedes navn.

Stk. 3 Klientbogholderiet skal føres hver arbejdsdag.

§2 Klienttilsvaret, jf. § 1, stk. 1, skal indestå på en særlig konto i pengeinstitut (klientbankkonto). Klientbankkontoen skal betegnes som klientkonto.

Stk. 2 En klientbankkonto oprettes i advokatens eller advokatselskabets navn og er undergivet advokatens eller advokatselskabets rådighed.

Stk. 3 En advokats eller et advokatselskabs samlede klienttilsvar kan indestå på flere klientbankkonti i et eller flere pengeinstitutter, herunder på konti oprettet til brug for tilsvaret over for en enkelt klient. Sådanne konti kan have vedtegning om den pågældende klients navn.

Stk. 4 Det skal en gang hver arbejdsdag sikres, at der er overensstemmelse mellem klienttilsvaret og det samlede indestående på klientbankkontiene. Det skal kunne dokumenteres, at reglen i første punktum er overholdt.

Stk. 5 Advokatrådet kan meddele dispensation fra reglerne i stk. 4 og i § 1, stk. 3, hvis det under hensyn til tilsvarets størrelse, antallet af posteringer og omstændighederne i øvrigt findes ubetænkeligt. Det skal kunne dokumenteres, at dispensationsbetingelserne er overholdt.

§3 Klientbankkonti kan kun oprettes i pengeinstitutter, som ved en af Advokatrådet godkendt erklæring har forpligtet sig til at overholde følgende bestemmelser:

  • a. Uanset muligt andet mellemværende med advokaten, advokatselskabet eller nogen af advokatens eller selskabets klienter skal pengeinstituttet ikke ved modregning eller på anden måde kunne disponere over noget på en klientbankkonto indestående beløb, som er fornødent for at dække advokatens eller advokatselskabets tilsvar til tredjemand for betroede penge.

  • b. På en klientbankkonto må bortset fra interne overførsler mellem advokatens eller advokatselskabets klientbankkonti kun hæves:

    • 1) ved checks eller

    • 2) ved edb-overførsel, herunder fremtidige overførsler foretaget i henhold til advokatens eller advokatselskabets instruks, jf. § 5, stk. 5, hvor det af betalingsafsenderens konto fremgår, hvem der har beordret overførslen, og til hvilken konto beløbet er overført.

  • c. Beslutninger truffet af Advokatrådet i medfør af § 17.

§4 Det skal sikres, at alle betroede penge uden unødigt ophold indsættes på klientbankkonto.

Stk. 2 Penge, som en advokat eller et advokatselskab oppebærer for et interessentskab, hvori advokaten eller selskabet er interessent, skal behandles som betroede penge, jf. stk. 1.

Stk. 3 På klientbankkonto må alene indsættes beløb, der modtages som led i advokatvirksomhed.

§5 På klientbankkonto må kun hæves:

  • a. Beløb, som udbetales til en klient eller for en klients regning.

  • b. Beløb, som advokaten eller advokatselskabet har til gode hos en klient i henhold til bogført mellemværende, der berettiger til modregning.

  • c. Beløb, som efter opgørelse og afstemning overstiger advokatens eller advokatselskabets samlede tilsvar.

Stk. 2 Beløb, som hæves i henhold til stk. 1, litra a eller b, må ikke overstige tilsvaret over for klienten.

Stk. 3 Beløb, som hæves i henhold til stk. 1, litra b eller c, skal indsættes på advokatens eller advokatselskabets driftskonto i pengeinstitut.

Stk. 4 Salærer må, selv om de er indtjent, ikke hæves på klientbankkontoen, uden at salæret samtidig bogføres, og faktura tilstilles klienten.

Stk. 5 Instruks om fremtidige edb-overførsler fra klientbankkontoen må kun gives, såfremt der ifølge klientbogholderiet utvivlsomt vil være dækning for overførslerne på det tidspunkt, hvor de skal gennemføres og bogføres.

§6 Mindst en gang hver måned skal summen af de enkelte mellemværender afstemmes med det samlede klienttilsvar. Dokumentation for afstemningen skal opbevares i mindst to år.

§7 Enhver advokat og ethvert advokatselskab har pligt til, medmindre særlig aftale foreligger, at afgive indvundne renter af sit tilsvar over for en klient eller anden berettiget person efter de i stk. 2-7 anførte regler.

Stk. 2 Har klienters midler været separeret på særskilt klientbankkonto, er rentebeløbet uanset nedenstående regler den på den særskilte konto indvundne rente.

Stk. 3 Rentebeløb under 100 kr. er ikke omfattet af pligten til at afgive rente.

Stk. 4 Der afgives ikke rente, såfremt afregning sker senest 14 kalenderdage efter beløbets modtagelse.

Stk. 5 Der afgives ikke rente i perioder hvor tilsvaret ikke overstiger 10.000 kr.

Stk. 6 Uanset bestemmelserne i stk. 4 og 5 afgives der rente, hvis undladelse heraf fører til et for den berettigede urimeligt resultat.

Stk. 7 Renten tilskrives ved sagens afregning, dog mindst en gang om året.

profile photo
Profilside