14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Klientkontovedtægten C. Tilsyn

Vedtægt om advokaters pligter med hensyn til behandlingen af betroede midler c. tilsyn

Klientkontovedtægten

C. Tilsyn

§10 Advokatrådet fastsætter med passende varsel en frist, inden for hvilken alle advokatselskaber, der eksisterede, samt alle advokater, der havde beskikkelse, den 31. december det foregående år, skal indsende en erklæring om størrelsen af advokatselskabets eller advokatens samlede tilsvar af betroede penge pr. denne dato til Advokatrådet. Advokatrådet kan bestemme, at erklæringen skal afgives på en særlig formular, og at erklæringen skal afgives elektronisk.

Stk. 2 Advokatrådet udsteder en formular, betegnet Formular I, som anvendes af

  • a. advokater, der personligt og direkte er ejere af eller interessenter i en advokatvirksomhed, og som i det foregående år har haft tilsvar af betroede midler, og

  • b. advokatselskaber, der i det foregående år har haft tilsvar af betroede midler.

Erklæringen skal underskrives af advokaten eller for advokatselskabet af de tegningsberettigede og være forsynet med oplysninger og attest fra en statsautoriseret eller registreret revisor. Advokatselskabet eller advokaten skal til brug for udarbejdelsen af erklæringen meddele sin revisor de fornødne oplysninger, jf. § 15.

Stk. 3 Advokatrådet udsteder en formular, betegnet Formular II, som anvendes af

  • a. advokater, der ikke personligt i det foregående år har haft tilsvar af betroede midler, herunder ansatte advokater, uanset om de ejer selskabsandele, og

  • b. advokatselskaber, der ikke i det foregående år har haft tilsvar af betroede midler.

Erklæringen skal underskrives af advokaten eller for advokatselskabet af de tegningsberettigede.

§11 Enhver advokat, der begynder selvstændig advokatvirksomhed ved etablering af ny advokatvirksomhed eller ved overtagelse af hidtil af en anden advokat drevet advokatvirksomhed, skal inden 1 måned herefter skriftligt meddele dette til Advokatrådet.

Stk. 2 Inden seks måneder efter påbegyndelse af selvstændig advokatvirksomhed skal advokaten til Advokatrådet indsende en kort redegørelse om tilrettelæggelsen og førelsen af advokatens bogholderi. Erklæringen skal være forsynet med attest fra en statsautoriseret eller registreret revisor. Advokatrådet kan bestemme, at erklæringen skal afgives på en særlig formular, og at erklæringen skal afgives elektronisk.

§11a En advokat, som har mistet retten til at udøve advokatvirksomhed eller som har deponeret sin beskikkelse, må ikke være i besiddelse af betroede midler.

Stk. 2 Den i stk. 1 nævnte person skal inden en måned efter, at retten til at udøve advokatvirksomheden er ophørt, skriftligt over for Advokatrådet erklære, at pågældende ikke har tilsvar af betroede midler. Hvis personen i ophørsåret har haft betroede midler, skal erklæringen være attesteret af en statsautoriseret eller registreret revisor. Advokatrådet kan bestemme, at erklæringen skal afgives på en særlig formular, og at erklæringen skal afgives elektronisk.

Stk. 3 Bestemmelserne i stk. 1 og 2 gælder tilsvarende, når et advokatselskab opløses eller ændrer formål.

§12 Advokatrådet kan til enhver tid og uden angivelse af grund pålægge en advokat eller et advokatselskab inden for en af rådet fastsat frist pr. en af rådet fastsat dato at indsende en erklæring som nævnt i § 10, stk. 2.

§13 Har en advokats eller et advokatselskabs klientbogholderi været mangelfuldt, eller er reglerne om behandlingen af betroede midler i øvrigt overtrådt, kan Advokatrådet pålægge advokaten eller advokatselskabet at indsende erklæringer som nævnt i § 10, stk. 2, hvert kvartal eller med et andet af rådet fastsat mellemrum. Advokatrådet bestemmer, hvor længe denne foranstaltning skal gælde.

§14 I de i § 13 nævnte tilfælde og i tilfælde, hvor der fremkommer klage over en af de i § 19 nævnte personer og selskabers virksomhed, eller hvor Advokatrådet i øvrigt finder særlig anledning dertil, kan rådet beslutte ved en af rådet udpeget revisor at undersøge, om den pågældende overholder reglerne om behandlingen af betroede midler.

§15 Den, hos hvem undersøgelse er besluttet i medfør af § 14, har pligt til efter anmodning at give rådet eller den revisor, som er udpeget til at foretage undersøgelsen, oplysninger om sin forretningsførelse og økonomiske forhold af betydning for undersøgelsen, herunder advokatens eller medejerens personlige økonomi. Den pågældende skal give adgang til alt materiale, som revisor eller rådet skønner har betydning for undersøgelsen.

§16 Udgifterne ved fremskaffelse af revisorattest eller foretagelse af undersøgelse i de i §§ 12 og 14 nævnte tilfælde afholdes af Advokatsamfundet, såfremt det viser sig, at forholdene hos den, hvis virksomhed har været undersøgt, er og har været i orden. I modsat fald må pågældende selv afholde udgifterne. Dog kan Advokatrådet bestemme, at udgifterne helt eller delvis afholdes af Advokatsamfundet, når omstændighederne taler derfor.

§17 Såfremt det med føje må antages, at en af de i § 19 nævnte personer og selskaber groft har tilsidesat denne vedtægts bestemmelser, kan Advokatrådet bestemme, at den pågældende ikke uden samtykke af en kontrolførende advokat, der udpeges af rådet, må hæve på klientbankkonti.

Stk. 2 Den, der er underlagt kontrol i henhold til stk. 1, er pligtig efter anmodning at give rådet eller den kontrolførende advokat oplysninger om sin forretningsførelse, ligesom pågældende skal give adgang til alt materiale, som den kontrolførende advokat eller rådet skønner har betydning for udøvelsen af kontrollen.

§18 Tilsidesættelse af de i denne vedtægt indeholdte regler anses som en tilsidesættelse af advokatpligterne, for hvilket Advokatrådet kan indklage den pågældende for Advokatnævnet, jf. retsplejelovens § 143, stk. 2, og § 124 d, stk. 2.

profile photo
Profilside