14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Kommuneskatteloven § 11

Lov om kommunal indkomstskat paragraf 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af kommuneskatteloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 935 af 30. August 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Anses efter § 10, stk. 3, virksomhed for drevet i flere kommuner, fordeles, medmindre de berettigede kommuner træffer anden aftale, den i § 10, stk. 2, nævnte andel af indkomstskatten m.v. mellem kommunerne i forhold til summen af de lønninger, herunder også tantiemer og overskudsandele, som i det sidst forløbne regnskabsår er blevet udbetalt til de ved virksomheden i hver af de pågældende kommuner beskæftigede personer.

•••

Stk. 2 Dersom den i stk. 1 nævnte fordelingsregel ikke er anvendelig og der ikke mellem kommunerne kan opnås enighed om fordelingen, fastsætter Fordelingsnævnet, jf. § 12 a, efter hvilke forhold fordelingen skal ske.

•••

Stk. 3 Grundbeløb på mindre end 6.000 kr. (2010-niveau), der efter stk. 1 og 2 tilkommer en kommune som andel af den kommunale andel af indkomstskatten efter § 10, stk. 2, afregnes dog ikke. Sådanne beløb tilfalder ubeskåret den kommune, der er nævnt i § 12, stk. 1. Grundbeløbet reguleres efter personskattelovens § 20, dog således, at det regulerede beløb afrundes opad til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 1.000.

•••

Stk. 4 Staten udbetaler i et budgetår til den enkelte kommune den kommunale andel af skat af aktieselskaber m.v. efter selskabsskatteloven og af fonde efter fondsbeskatningsloven vedrørende indkomståret 3 år før budgetåret samt reguleringer vedrørende tidligere indkomstår. Den andel af selskabsskatten for indkomståret 2018, der udbetales til den enkelte kommune, reduceres til 14,24/15,24 af beløb opgjort efter reglerne i stk. 1-3 og § 10.

•••

Stk. 5 Det i stk. 4 nævnte beløb afregnes med en tolvtedel i hver måned i budgetåret.

•••
profile photo
Profilside