14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Kommunestyrelsesloven § 50c

Lov om kommunernes styrelse paragraf 50c

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af kommunestyrelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 47 af 15. January 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§50c Ankestyrelsen kan anlægge erstatningssag mod et kommunalbestyrelsesmedlem, som er ansvarligt for, at kommunen er påført et tab.

•••

Stk. 2 Et medlem kan ikke unddrage sig ansvar ved at undlade at stemme.

•••

Stk. 3 Hvis et kommunalbestyrelsesmedlem under en erstatningssag efter stk. 1 findes erstatningsansvarligt for et tab, som den pågældende under udførelsen af sit hverv har påført kommunen, kan erstatningen nedsættes eller helt bortfalde, i det omfang det findes rimeligt under hensyn til den udviste skyld, skadens størrelse og omstændighederne i øvrigt.

•••

Stk. 4 Stk. 1-3 gælder tilsvarende for medlemmer af økonomiudvalget, et stående udvalg og en magistrat. Stk. 1 og 3 gælder tilsvarende for kommunalbestyrelsens formand, for så vidt angår beslutninger truffet efter § 31, stk. 1. Stk. 1 og 3 gælder tilsvarende for en formand for økonomiudvalget eller et stående udvalg, for så vidt angår beslutninger truffet efter § 22, stk. 2. Stk. 1-3 gælder tilsvarende for medlemmer af styrelsesorganet for et kommunalt fællesskab, jf. § 60.

•••
profile photo
Profilside