14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Kompensationsloven (energi- og miljøafgifter) § 1

Lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter paragraf 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lovbekendtgørelse nr. 944 af 05. August 2015. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Der ydes en skattefri kompensation på det beløb, der er anført i 2.-10. pkt., til personer, der ved indkomstårets udløb er fyldt 18 år, og som er skattepligtige efter kildeskattelovens § 1 eller omfattet af kildeskattelovens afsnit I A den første dag i indkomståret. For indkomståret 2015 udgør beløbet 955 kr. For indkomståret 2016 udgør beløbet 950 kr. For indkomståret 2017 udgør beløbet 940 kr. For indkomståret 2018 udgør beløbet 765 kr. For indkomståret 2019 og efterfølgende indkomstår udgør beløbet 525 kr. For personer, der ved indkomstårets udløb har nået folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, eller modtager eller får forskud på førtidspension, seniorpension eller tidlig pension efter lov om social pension eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig eller almindelig førtidspension m.v., ydes kompensation med det beløb, der er anført i 8.-10. pkt. For indkomståret 2018 udgør beløbet 930 kr. For indkomståret 2019 udgør beløbet 900 kr. For indkomståret 2020 og efterfølgende indkomstår udgør beløbet 875 kr.

•••

Stk. 2 Til personer, der er skattepligtige efter kildeskattelovens § 1 eller omfattet af kildeskattelovens afsnit I A den første dag i indkomståret, og som har barn eller børn, der ved indkomstårets udløb ikke er fyldt 18 år, ydes i overensstemmelse med § 5, en supplerende skattefri kompensation på det beløb, der er anført i 2.-9. pkt., hvis barnet den første dag i indkomståret faktisk opholder sig her i landet, ikke har indgået ægteskab, ikke er anbragt uden for hjemmet efter lov om social service, ikke sammen med en indehaver af forældremyndigheden er optaget i en døgnforanstaltning efter lov om social service eller i øvrigt forsørges af offentlige midler. For indkomstårene 2015 og 2016 udgør beløbet 220 kr. pr. barn, dog maksimalt 440 kr. For indkomståret 2017 udgør beløbet 215 kr. pr. barn, dog maksimalt 430 kr. For indkomståret 2018 udgør beløbet 175 kr. pr. barn, dog maksimalt 350 kr. For indkomståret 2019 og efterfølgende indkomstår udgør beløbet 60 kr. pr. barn, dog maksimalt 120 kr. For personer, der ved indkomstårets udløb har nået folkepensionsalderen, jf. § 1 a i lov om social pension, eller modtager eller får forskud på førtidspension, seniorpension eller tidlig pension efter lov om social pension eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig eller almindelig førtidspension m.v., ydes kompensation med det beløb, der er anført i 7.-9. pkt. For indkomståret 2018 udgør beløbet 215 kr. pr. barn, dog maksimalt 430 kr. For indkomståret 2019 udgør beløbet 210 kr. pr. barn, dog maksimalt 420 kr. For indkomståret 2020 og efterfølgende indkomstår udgør beløbet 100 kr. pr. barn, dog maksimalt 200 kr.

•••

Stk. 3 Opholder barnet sig den første dag i indkomståret i udlandet, skal opholdsbetingelsen i stk. 2, 1. pkt.,, anses for opfyldt, hvis der er tale om et kortvarigt ophold, eller hvis der er tale om et midlertidigt ophold som led i et uddannelsesforløb med henblik på at forbedre barnets muligheder for at klare sig under fortsat ophold her i landet.

•••

Stk. 4 Til personer, som opfylder betingelserne i stk. 1, ydes et skattefrit tillæg på 280 kr.

•••

Stk. 5 Stk. 1-3 finder ikke anvendelse på personer, som har valgt beskatning efter kildeskattelovens §§ 48 E og 48 F.

•••
profile photo
Profilside