14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Kontinentalsokkelloven § 6c

Lov om kontinentalsoklen og visse rørledningsanlæg på søterritoriet paragraf 6c

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af kontinentalsokkelloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1189 af 21. september 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6c Afslag efter § 3 a, stk. 1, som meddeles på baggrund af en indstilling efter § 3 a, stk. 2, kan indbringes for domstolene ved at anlægge sag mod energi-, forsynings- og klimaministeren.

•••

Stk. 2 Søgsmål til prøvelse af afslag efter stk. 1 skal være anlagt, inden 6 måneder efter at afgørelsen er meddelt den pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra datoen for offentliggørelsen.

•••
profile photo
Profilside