14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Kontrolbekendtgørelsen

Bekendtgørelse om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater

Denne konsoliderede version af kontrolbekendtgørelsen bygger på bekendtgørelse nr. 1397 af 12. december 2019, og er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Kontrolbekendtgørelsen

I medfør af § 50, § 56, § 59 a og § 60, stk. 3, i lov om fødevarer, jf. lovbekendtgørelse nr. 999 af 2. juli 2018, § 4, stk. 1, og § 4 a i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 231 af 22. marts 2018, og § 17 i økologiloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 21 af 4. januar 2017, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 7, nr. 3, § 11, nr. 11, og § 14, nr. 1 og 2 i bekendtgørelse nr. 1614 af 18. december 2018 om Fødevarestyrelsens opgaver og beføjelser:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 31. august 2021

 • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
 • Bilag

 • Bilag 1Risikogrupper for fødevarevirksomheder
 • Bilag 2Kontrolfrekvenser for detailvirksomheder omfattet af frekvensbaseret basiskontrol
 • Bilag 3Kontrolfrekvenser for engrosvirksomheder og detail med engros omfattet af frekvensbaseret basis-kontrol
 • Bilag 4Kontrolfrekvens for detailvirksomheder (tredjepartscertificeret) omfattet af frekvensbaseret basiskontrol
 • Bilag 5Standardfrekvenser for engrosvirksomheder og detail med engros (tredjepartscertificeret) omfattet af frekvensbaseret basiskontrol
 • Bilag 6Kategoriseringen omfatter følgende symboler:
 • Bilag 7Mærkat med symbol for elitevirksomheder

Kapitel 1

Fødevarekontrol

§1 Fødevarestyrelsens kontrol med virksomheder, som er autoriserede eller registrerede i medfør af § 5, stk. 2, § 6, stk. 1, § 7 eller § 25, stk. 1, i bekendtgørelse om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. (autorisationsbekendtgørelsen) er baseret på frekvensbaseret basiskontrol efter de i bilag 2-5 fastsatte frekvenser for antal årlige ordinære kontrolbesøg eller på stikprøvebaseret basiskontrol.

Stk. 2 For virksomheder, som i henhold til bilag 2-5 har en frekvens på mere end et årligt ordinært kontrolbesøg, kan Fødevarestyrelsen reducere antal årlige ordinære kontrolbesøg, hvis hensynet til den faglige prioritering i det enkelte år gør dette nødvendigt.

Stk. 3 I virksomheder indplaceret i risikogruppe »ultralav« gennemføres ikke særlige kontrolbesøg i forbindelse med registrering. Fødevarestyrelsen kan træffe afgørelse om at gennemføre kontrolbesøg i disse virksomheder, hvis den enkelte virksomheds forhold giver anledning til dette, eller der foreligger anden faglig begrundelse.

Stk. 4 Fødevarestyrelsen kan som led i prioriteret indsats, kontrolkampagner, kontrol efter anmeldelser og lignende gennemføre kontrolbesøg i fødevarevirksomheder. Fødevarestyrelsen kan endvidere i særlige tilfælde undlade at gennemføre kontrolbesøg, hvis styrelsen vurderer, at overholdelse af fødevarelovgivningen mere hensigtsmæssigt kan kontrolleres på anden vis.

Stk. 5 I virksomheder, som får anmærkning (indskærpelser, påbud, forbud, daglige tvangsbøder, bødeforelæg, politianmeldelser eller virksomhedskarantæne) for overtrædelse af fødevarelovgivningen, gennemfører Fødevarestyrelsen to ekstra kontrolbesøg. Fødevarestyrelsen kan endvidere træffe afgørelse om at pålægge en virksomhed tre eller flere ekstra kontrolbesøg, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre overholdelse af fødevarelovgivningen.

Stk. 6 Fødevarestyrelsen kan undlade at gennemføre ekstra kontrolbesøg, jf. stk. 5, hvis styrelsen vurderer, at overholdelse af fødevarelovgivningen mere hensigtsmæssigt kan kontrolleres på anden vis. I særlige tilfælde kan et ekstra kontrolbesøg dog helt bortfalde.

§2 I forbindelse med registrering af primærproducenter med levering direkte til den endelige forbruger, jf. § 5, stk. 2, i autorisationsbekendtgørelsen, registrering af primærproducenter med levering direkte til lokale detailvirksomheder, jf. § 6, stk. 1, i autorisationsbekendtgørelsen, registrering af detailvirksomheder med undtagelse af detail med engros, jf. § 7 i autorisationsbekendtgørelsen, samt registrering af producenter af fødevarekontaktmaterialer med direkte salg til forbrugeren, jf. § 25 i autorisationsbekendtgørelsen, træffer Fødevarestyrelsen på grundlag af virksomhedens aktiviteter, processer og produkter afgørelse om indplacering af virksomheden i en af de i bilag 1 nævnte risikogrupper.

Stk. 2 I forbindelse med autorisation eller registrering af engrosvirksomheder eller detail med engrosvirksomhed, jf. § 7 i autorisationsbekendtgørelsen, registrering af virksomheder, som indfører, fremstiller eller foretager markedsføring med henblik på levering til anden virksomhed af visse fødevarekontaktmaterialer, jf. § 25, stk. 1 og 2, i autorisationsbekendtgørelsen, samt registrering af virksomheder med mobile anlæg og lignende, som anvendes til slagtning eller slagtemæssig behandling i forbindelse med hjælp til primærproducenters hjemmeslagtning, jf. § 9 i autorisationsbekendtgørelsen, træffer Fødevarestyrelsen på grundlag af virksomhedens aktiviteter, processer og produkter afgørelse om indplacering af virksomheden i en af de i bilag 1 nævnte risikogrupper.

Stk. 3 Fødevarestyrelsen kan efterfølgende træffe afgørelse om at ændre en virksomheds indplacering i risikogruppe, hvis væsentlige ændringer i virksomheden, jf. §§ 35-36 i autorisationsbekendtgørelsen, eller andre relevante forhold giver anledning til dette.

Stk. 4 For engrosvirksomheder og detail med engros, jf. stk. 2, som er omfattet af frekvensbaseret basiskontrol, kan Fødevarestyrelsen efter en konkret vurdering nedsætte den aktuelle frekvens med 1, hvis den pågældende virksomhed har en meget begrænset varemængde samt meget begrænsede aktiviteter, produkter og processer i forhold til sammenlignelige virksomheder, og kontrolbehovet i virksomheden derfor vurderes at være væsentligt mindre end den på grundlag af risikovurderingen fastlagte standardfrekvens. Frekvensen kan dog ikke reduceres til mindre end 1.

Stk. 5 Ved et anmeldepligtigt ejerskifte, jf. § 37 i autorisationsbekendtgørelsen, bortfalder tidligere kontrolrapporter. Virksomheder, som er indplaceret i risikogrupperne »lav«, »middel«, »høj« eller »særlig høj«, kan få videreført de tidligere kontrolrapporter, hvis virksomheden i øvrigt fortsættes uændret, og hvis der er indgået aftale med den hidtidige ejer. På Fødevarestyrelsens forlangende skal virksomheden umiddelbart kunne fremvise skriftlig accept fra den hidtidige ejer på, at kontrolrapporterne må videreføres. Anmodningen om at få videreført de tidligere kontrolrapporter skal ske sammen med anmeldelsen af ejerskiftet til Fødevarestyrelsen, jf. § 29, stk. 1, nr. 10, i autorisationsbekendtgørelsen.

Stk. 6 Hvis en virksomhed flytter til nye lokaler og derfor skal autoriseres eller registreres på ny, bortfalder tidligere kontrolrapporter. Virksomheder, som er indplaceret i risikogrupperne »lav«, »middel«, »høj« eller »særlig høj«, kan anmode om at få videreført tidligere kontrolrapporter, hvis virksomheden ophører i de oprindelige lokaler eller afhændes uden videreførte kontrolrapporter, jf. stk. 5, og i øvrigt fortsætter uændret i de nye lokaler. Anmodningen om at få videreført de tidligere kontrolrapporter, skal ske sammen med ansøgning om autorisation henholdsvis anmeldelse til registrering til Fødevarestyrelsen, jf. § 29, stk. 1, i autorisationsbekendtgørelsen, senest 3 måneder efter ophør af virksomheden i de oprindelige lokaler.

§3 Elitevirksomheder
Virksomheder, som er indplaceret i risikogrupperne »lav«, »middel«, »høj« eller »særlig høj«, får status som elitevirksomhed, hvis de seneste fire kontrolrapporter er uden anmærkning for overtrædelse af fødevarelovgivningen, og samtlige kontrolrapporter dækkende en periode på mindst 12 måneder tillige er uden anmærkning for overtrædelse af fødevarelovgivningen. Fødevarestyrelsen tildeler en virksomhed status som elitevirksomhed på førstkommende kontrolrapport, hvor ovennævnte betingelser er opfyldt. For virksomheder, som har anmodet om at få videreført tidligere kontrolrapporter, jf. § 2, stk. 5 og 6, tildeles status som elitevirksomhed dog tidligst ved førstkommende kontrolrapport efter ejerskifte hhv. ny autorisation eller registrering.

Stk. 2 En virksomheds status som elitevirksomhed bortfalder ved anmeldepligtigt ejerskifte, eller hvis virksomheden får anmærkning for overtrædelse af fødevarelovgivningen.

§4 For virksomheder omfattet af § 2, stk. 1, med status som elitevirksomhed, jf. § 3, som er omfattet af frekvensbaseret basiskontrol, anvender Fødevarestyrelsen de i bilag 2 fastsatte elitefrekvenser for antal årlige ordinære kontrolbesøg.

Stk. 2 For virksomheder omfattet af § 2, stk. 2, med status som elitevirksomhed, jf. § 3, som er omfattet af frekvensbaseret basiskontrol, anvender Fødevarestyrelsen de i bilag 3 fastsatte elitefrekvenser for antal årlige ordinære kontrolbesøg.

§5 Fødevarevirksomheder med certificeret kvalitetsstyringssystem
Fødevarevirksomheder, som har et certificeret kvalitetsstyringssystem, og som er indplaceret i risikogrupperne »lav«, »middel«, »høj« eller »særlig høj«, kan efter ansøgning få nedsat antal årlige ordinære kontrolbesøg, jf. bilag 4 eller 5.

Stk. 2 Det certificerede kvalitetsstyringssystem skal dække alle virksomhedens fødevareaktiviteter og alle de for aktiviteterne relevante krav i fødevarelovgivningen, jf. dog stk. 3.

Stk. 3 De særlige lovgivningsmæssige krav til eksport til tredjelande, import fra tredjelande samt økologi kan virksomheden dog helt eller delvist undtage fra det certificerede kvalitetsstyringssystem. Fødevarestyrelsen kan endvidere efter ansøgning fra virksomheden tillade, at en fødevareaktivitet ikke er omfattet af det certificerede kvalitetsstyringssystem, hvis aktiviteten kun udgør en meget begrænset del af virksomhedens samlede fødevareaktiviteter, og aktiviteten ikke har direkte betydning for fødevaresikkerheden.

Stk. 4 Hvis flere fødevarevirksomheder er omfattet af samme certificerede kvalitetsstyringssystem, kan Fødevarestyrelsen endvidere tillade, at styringen af én eller flere fødevareaktiviteter foretages samlet på én af fødevarevirksomhederne.

Stk. 5 Certificeringen skal være foretaget af et certificeringsorgan, der er akkrediteret af et akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA's (European co-operation for Accreditation) multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. Certificeringsorganet skal være akkrediteret til at certificere efter den eller de standarder, som udgør grundlaget for kvalitetsstyringssystemet.

Stk. 6 Nedsættelsen af antal årlige ordinære kontrolbesøg får virkning, når Fødevarestyrelsen efter ansøgningen har registreret, at virksomheden har et certificeret kvalitetsstyringssystem.

§6 Ansøgning om nedsættelse af antal årlige ordinære kontrolbesøg skal sendes til Fødevarestyrelsen. Der benyttes en blanket, som kan findes på virk.dk.

Stk. 2 Virksomheden skal i ansøgningen

 • 1) kort beskrive gyldighedsområdet for den certificerede del af kvalitetsstyringssystemet,

 • 2) erklære, at den certificerede del af kvalitetsstyringssystemet dækker alle virksomhedens fødevareaktiviteter og alle de for virksomheden relevante krav i fødevarelovgivningen, jf. dog nr. 6,

 • 3) oplyse, med hvilken frekvens certificeringsorganet eller -organerne auditerer kvalitetsstyringssystemet,

 • 4) vedlægge kopi af det eller de til kvalitetsstyringssystemet knyttede certifikater, hvoraf det fremgår, hvilke standarder og certificeringsorganer virksomheden anvender samt varighed af den enkelte certificering,

 • 5) vedlægge dokumentation for, at certificeringsorganet er akkrediteret til at certificere efter den eller de pågældende standarder af et internationalt anerkendt akkrediteringsorgan, jf. § 5, stk. 4,

 • 6) oplyse, om de særlige lovgivningsmæssige krav til eksport til tredjelande, import fra tredjelande eller økologi helt eller delvist er undtaget fra det certificerede kvalitetsstyringssystem, jf. § 5, stk. 3, 1. pkt., og

 • 7) angive, om der søges om undtagelse af fødevareaktiviteter fra det certificerede kvalitetsstyringssystem, jf. § 5, stk. 3, 2. pkt.

Stk. 3 Hvis ansøgningen omfatter flere virksomheder omfattet af samme certificerede kvalitetsstyringssystem, jf. § 5, stk. 3, skal ansøgningen indeholde oplysninger om de omfattede virksomheder samt angive de fødevareaktiviteter, hvor styringen er samlet hos én af disse virksomheder.

Stk. 4 Virksomheden skal endvidere i ansøgningen acceptere følgende vilkår:

 • 1) Fødevarestyrelsen skal ved kontrol i virksomheden have adgang til certificeringsorganets auditrapporter for de seneste 3 år.

 • 2) Virksomheden skal i forbindelse med kontrolbesøg kunne redegøre for, hvilke dele af virksomhedens kvalitetsstyringssystem certificeringsorganet har gennemgået, og hvor dette er dokumenteret i certificeringsorganets auditrapport.

 • 3) Hvis kvalitetsstyringssystemet eller certificeringsorganets auditrapporter ikke er på dansk, kan Fødevarestyrelsen kræve dem oversat til dansk i det omfang, det er nødvendigt for fødevarekontrollen.

Stk. 5 Hvis certificeringen af virksomhedens kvalitetsstyringssystem bortfalder, eller hvis kvalitetsstyringssystemet eller virksomheden ændres, således at betingelserne i § 5, stk. 2, ikke længere er opfyldt, skal virksomheden omgående meddele dette til Fødevarestyrelsen.

§7 Fødevarestyrelsen kan tilbagekalde en fødevarevirksomheds nedsættelse af antal årlige ordinære kontrolbesøg efter § 5, stk. 1, hvis

 • 1) betingelserne i § 5, stk. 2, ikke er opfyldt,

 • 2) virksomheden ikke overholder vilkårene i § 6, stk. 4, eller

 • 3) virksomheden har givet urigtige oplysninger i ansøgningen.

§8 Kæder på fødevareområdet
Ved en kæde på detailområdet forstås et kædehovedkontor med en dertil knyttet gruppe på mindst 10 detailvirksomheder, som er registrerede i henhold til § 7, stk. 2, i autorisationsbekendtgørelsen, og som ved fælles navn og markedsføring fremtræder som en samlet enhed. Samtlige detailvirksomheder, som indgår i denne samlede enhed, skal indgå i kæden.

Stk. 2 Der kan til en kæde på detailområdet knyttes en eller flere engrosvirksomheder. I det tilfælde udføres kontrollen med kædehovedkontoret efter reglerne for kæder på engrosområdet.

§9 Ved en kæde på engrosområdet forstås et kædehovedkontor med en dertil knyttet gruppe på mindst 5 engrosvirksomheder, som er autoriserede eller registrerede i henhold til § 7 i autorisationsbekendtgørelsen, og som ved fælles navn og markedsføring fremtræder som en samlet enhed. Samtlige engrosvirksomheder, som indgår i denne samlede enhed, skal indgå i kæden.

Stk. 2 Der kan til en kæde på engrosområdet knyttes en eller flere detailvirksomheder.

§10 Et kædehovedkontor skal have ansvar og varetage styring inden for kæden for overholdelse af dele af fødevarelovgivningen. Det skal som minimum omfatte ansvar og styring for den fælles markedsføring inden for kæden.

Stk. 2 Kædehovedkontorets ansvar og styring kan enten være baseret på, at det sammen med de tilknyttede virksomheder tilhører samme juridiske person (samme CVR-nr.), eller det kan være baseret på en skriftlig aftale med hver af de tilknyttede virksomheder, hvorefter disse virksomheder underkaster sig kædehovedkontorets styring på de områder, hvor kædehovedkontoret har ansvaret.

§11 Fødevarestyrelsens kædekontrol indebærer, at den ordinære kontrol med de dele af fødevarelovgivningen, hvor kædehovedkontoret har ansvaret og varetager styringen, foretages i kædehovedkontoret.

Stk. 2 Hvis kædehovedkontoret for kæder under frekvensbaseret basiskontrol har ansvar og varetager styring for risikoanalyse og egenkontrolprogram for samtlige fødevarevirksomheder omfattet af kæden, vil Fødevarestyrelsen som led i kædekontrollen årligt fastlægge et samlet antal ordinære kontroller for kædens virksomheder svarende til de aktuelle kontrolfrekvenser, jf. bilag 2-5, for de under kæden hørende virksomheder som opgjort den 1. oktober det foregående år. For nye kæder under frekvensbaseret basiskontrol fastlægges den samlede kontrolfrekvens for den resterende del af kalenderåret på det tidspunkt, hvor kæden bliver omfattet af kædekontrollen.

Stk. 3 Kædekontrolfrekvensen for kæder under frekvensbaseret basiskontrol, jf. stk. 2, nedsættes med 1/3, hvis virksomhederne i kæden i de foregående 24 måneder har haft en højere regelefterlevelse end gennemsnittet inden for samme branchegruppe, idet der ved regelefterlevelse forstås andel kontrolrapporter uden anmærkninger. Regelefterlevelsen opgøres på grundlag af kontrolresultaterne pr. 1. oktober det foregående år.

Stk. 4 Afgørelsen om reduceret kædekontrolfrekvens, jf. stk. 3 meddeles kædehovedkontoret senest den 15. november det foregående år.

§12 Kæden kan blive omfattet af kædekontrollen, ved at ansøge Fødevarestyrelsen om at blive registreret som enten kæde på detailområdet, jf. § 8, stk. 1, eller kæde på engrosområdet, jf. § 9, stk. 1.

Stk. 2 Ansøgning om kædekontrol skal ske på den digitale blanket til registrering af kæden, som kan findes på virk.dk.

Stk. 3 Kæden skal i ansøgningen oplyse, hvilke fødevarevirksomheder der er autoriseret eller registreret, jf. § 7 i autorisationsbekendtgørelsen, der skal indgå i kæden samt de nødvendige oplysninger om kædehovedkontoret, herunder adresse samt de områder, hvor kædehovedkontoret skal have ansvar og styring for overholdelse af fødevarelovgivningen.

Stk. 4 Kæden skal i ansøgningen desuden oplyse, hvorvidt ansvar og styring er baseret på ejerforhold eller skriftlig aftale, jf. § 10, stk. 2.

§13 Fødevarestyrelsen registrerer kædehovedkontoret, jf. § 12, stk. 3, som kædehovedkontor, uanset om kædehovedkontoret allerede er autoriseret eller registreret som fødevarevirksomhed i henhold til § 7 i autorisationsbekendtgørelsen.

§14 Fødevarestyrelsen tildeler kæden en kædekoordinator, som er kædens kontaktperson. Kædekoordinatoren koordinerer kontrollen i kæden og udfører den ordinære kontrol i kædehovedkontoret.

Stk. 2 Snarest muligt efter ansøgningen gennemfører kædekoordinatoren første kontrolbesøg i kædehovedkontoret. Ved dette kontrolbesøg gennemgår koordinatoren sammen med kædehovedkontoret oversigt over aktiviteter, som kædehovedkontoret forpligter sig til at have ansvar og styringen for, jf. § 10, stk. 1, og det aftales, hvilken medarbejder hos kæden, som skal varetage kædens kontakt med Fødevarestyrelsen, herunder kædekoordinatoren.

Stk. 3 Hvis kædekontrollen er baseret på en skriftlig aftale mellem kædehovedkontor og de tilknyttede virksomheder, jf. § 10, stk. 2, skal kædekoordinator tillige gennemgå den skriftlige aftale med henblik på at sikre, at de af kædekontrollen omfattede aktiviteter også er omfattet af aftalen.

Stk. 4 Ud over første kontrolbesøg, jf. stk. 2, kan der årligt gennemføres 1 ordinært kontrolbesøg i kædehovedkontorer for kæder på detailområdet og 2 ordinære kontrolbesøg i kædehovedkontorer for kæder på engrosområdet.

Stk. 5 Hvis kædekontrolfrekvensen er reduceret, jf. § 11, stk. 3, fordeler kædekoordinatoren i den årlige kontrolplan kontrolbesøgende på de under kæden hørende virksomheder, som indgik i beregningen af regelefterlevelsen. Reglerne for kontrolfrekvenser, jf. bilag 2-5, finder således ikke anvendelse for disse virksomheder.

§15 Kædehovedkontoret har pligt til løbende at oplyse Fødevarestyrelsen om

 • 1) ophør af virksomheder omfattet af kæden, jf. §§ 8 eller 9, og

 • 2) udtræden af enkelte virksomheder omfattet af kæden, jf. §§ 8 eller 9.

Stk. 2 Ophør eller udtræden af virksomheder omfattet af kæden, berører ikke den fastsatte kædekontrolfrekvens, jf. § 11, stk. 3.

Stk. 3 Kædehovedkontoret kan tilmelde en eksisterende eller nyetableret virksomhed, der er autoriseret eller registreret i henhold til § 7 i autorisationsbekendtgørelsen, til kædekontrollen ved henvendelse til kædekoordinatoren. Fødevarestyrelsen indregner fra tidspunktet for tilmeldelsen virksomhedens kontrolfrekvens, jf. § 1, stk. 1, i kædekontrolfrekvensen, jf. § 11, stk. 2, hhv. den reducerede kædekontrolfrekvens, jf. § 11, stk. 3.

Stk. 4 Ophører kæden eller ønsker den at udtræde af kædekontrollen, skal kædehovedkontoret snarest muligt meddele dette til Fødevarestyrelsen. Ophør eller udtræden af kædekontrollen får virkning med en måneds varsel til udløbet af en kalendermåned.

§16 Fødevarestyrelsen kan afregistrere en kæde fra kædekontrollen, jf. § 12, stk. 1, hvis kæden ikke overholder betingelserne i § 8, stk. 1 eller 2, § 9, stk. 1 eller 2, § 15, stk. 1, eller der er givet urigtige oplysninger ved ansøgningen.

§17 Bestilte kontrolbesøg
Virksomheder kan i forbindelse med anmeldepligtige ejerskifte, jf. § 37 i autorisationsbekendtgørelsen, bestille et kontrolbesøg hos Fødevarestyrelsen.

Stk. 2 Virksomheder kan bestille et kontrolbesøg hos Fødevarestyrelsen, hvis ekstra kontrolbesøg, jf. § 1, stk. 6, ikke gennemføres.

Stk. 3 Et kontrolbesøg, som er bestilt i medfør af stk. 1 eller 2, skal gennemføres senest for 2 måneder efter, at Fødevarestyrelsen har modtaget anmodningen.

Kapitel 2

Offentliggørelse af kontrolresultater

§18 Fødevarestyrelsen offentliggør resultater og sanktioner på baggrund af Fødevarestyrelsens kontrol med overholdelse af fødevarelovgivningen.

§19 Detailvirksomheder
Som led i offentliggørelsen skal alle detailvirksomheder og producenter af fødevarekontaktmaterialer omfattet af § 2, stk. 1, samt alle virksomheder, der er undtaget fra registrering, jf. § 8, stk. 1, i autorisationsbekendtgørelsen, ophænge kontrolrapporten i sin helhed i virksomheden, jf. dog § 20, stk. 1. Eventuelle tillægssider til kontrolrapporten skal på forespørgsel være tilgængelig for forbrugeren på virksomheden.

Stk. 2 Kontrolrapporten skal umiddelbart efter, at virksomheden har modtaget denne, ophænges ved indgangspartiet til virksomheden. Kontrolrapporten skal placeres, så den til stadighed er let synlig og læsbar for forbrugerne, inden de betræder virksomhedens forretningsområde. Virksomheder med mobile salgssteder skal ophænge kontrolrapporten synligt og læsbar for forbrugerne på hvert enkelt salgssted, der er kontrolleret.

Stk. 3 Ved virksomheder med mere end ét indgangsparti eller hvis mere end ét salgssted er omfattet af en kontrolrapport, skal kopi benyttes.

Stk. 4 Ved salg, hvor forbrugeren ikke har mulighed for at se kontrolrapporten og tillægssiden på salgsstedet, herunder ved postordresalg og salg via hjemmesider, apps og andre digitale platforme, skal kopi af seneste kontrolrapport og eventuelle tillægssider sendes til kunden på forlangende.

Stk. 5 Fødevarestyrelsen kan give en virksomhed nærmere anvisning om placeringen af kontrolrapporter, hvis det skønnes nødvendigt for at sikre tilgængeligheden for forbrugerne. Fødevarestyrelsen kan uanset stk. 1 endvidere træffe beslutning om, at en virksomhed midlertidigt skal undlade ophængning af kontrolrapport, hvis det seneste kontrolresultat skønnes ikke at være retvisende.

Stk. 6 Fødevarestyrelsen kan dispensere fra kravene til placering af kontrolrapporten i stk. 2, hvis tilgængeligheden for forbrugerne sikres bedre ved en anden placering.

Stk. 7 Virksomheder må ikke ved anvendelsen af tidligere kontrolrapporter, de i bilag 6 og 7 anførte symboler eller på anden måde vildlede forbrugerne med hensyn til resultaterne af kontrollen.

§20 Virksomheder omfattet af § 2, stk. 1, der er indplaceret i risikogruppe »ultralav«, jf. bilag 1, er fritaget fra pligten til at ophænge kontrolrapport. Disse virksomheder skal i stedet ophænge den kontrolinformationsblanket, som udleveres af Fødevarestyrelsen.

Stk. 2 I nye virksomheder, herunder virksomheder, som anmoder om at få videreført tidligere kontrolrapporter i medfør af § 2, stk. 6, samt ved ejerskifte skal der indtil modtagelse af kontrolrapport ophænges den kontrolinformationsblanket, som udleveres af Fødevarestyrelsen.

Stk. 3 Reglerne for ophængning af kontrolrapporter, jf. § 19, finder tilsvarende anvendelse for kontrolinformationsblanketter.

§21 Resultatet af kontrollen med de i § 19, stk. 1, nævnte virksomheder anføres på kontrolrapporten. Resultatet bliver sammenfattet i en kategori, som anføres på kontrolrapporten med et af de i bilag 6 nævnte symboler. Kontrolrapporten indeholder desuden oplysninger om kategorier, herunder dato og forklaring på kategori for de tre seneste kontrolbesøg udført efter 1. oktober 2001.

§22 For alle detailvirksomheder og producenter af fødevarekontaktmaterialer omfattet af § 2, stk. 1, samt kædehovedkontorer for en kæde på detailområdet, jf. § 8, stk. 1 eller 2, offentliggør Fødevarestyrelsen de seneste fire kontrolrapporter på smiley-hjemmesiden (www.findsmiley.dk).

Stk. 2 En virksomheds seneste fire kontrolrapporter offentliggøres på smiley-hjemmesiden, indtil virksomheden ophører, eller der er registreret ejerskifte.

Stk. 3 Virksomhederne kan aflevere eller indsende skriftlige bemærkninger til de seneste fire kontrolrapporter til Fødevarestyrelsen. Bemærkninger på op til 300 karakterer vil herefter blive offentliggjort på smiley-hjemmesiden.

§23 Hvis Fødevarestyrelsen meddeler en virksomhed omfattet af § 19, stk. 1, forbud mod salg, udleverer Fødevarestyrelsen samtidig en streamer til virksomheden, hvoraf fremgår, at virksomheden er lukket indtil videre af Fødevarestyrelsen. Virksomheden skal ophænge streameren umiddelbart efter at have modtaget denne.

Stk. 2 Reglerne for ophængning af kontrolrapporter, jf. § 19, finder tilsvarende anvendelse for streameren.

§24 Virksomheder omfattet af § 2, stk. 1, som i medfør af § 3 opnår status som elitevirksomhed, får af Fødevarestyrelsen udleveret en mærkat med det i bilag 7 optrykte symbol. Dette symbol vil desuden være anført på kontrolrapporten, og oplysningen om elitestatus vil indgå i offentliggørelsen på smiley-hjemmesiden, jf. § 22.

Stk. 2 Virksomheden kan opsætte mærkaten i virksomheden og i øvrigt anvende oplysningen om dens status som elitevirksomhed i markedsføring, herunder ved anvendelse af det i bilag 7 optrykte symbol. Virksomheden må ikke ved placeringen af mærkaten eller anvendelsen af oplysningen om dens status som elitevirksomhed i markedsføring vildlede forbrugerne.

Stk. 3 Bortfalder en virksomheds status som elitevirksomhed, skal virksomheden omgående fjerne mærkaten og ophøre med at anvende oplysningen om dens tidligere status som elitevirksomhed i markedsføring. Fødevarestyrelsen kan for et nærmere fastsat tidsrum meddele dispensation til fortsat markedsføring af færdigvarer og anvendelse af eksisterende emballage, hvor oplysningen om den tidligere status som elitevirksomhed allerede er anvendt.

§25 Engrosvirksomheder
For de af § 2, stk. 2, omfattede virksomheder samt kædehovedkontorer for en kæde på engrosområdet, jf. § 9, stk. 1 eller 2, offentliggør Fødevarestyrelsen de seneste fire kontrolrapporter på smiley-hjemmesiden (www.findsmiley.dk).

Stk. 2 For de af § 2, stk. 2, omfattede virksomheder, der ifølge Fødevarestyrelsens årlige kontrolaktivitetsplan skal have mere end 12 kontrolbesøg pr. år, offentliggøres et kontrolresume for hver af de seneste fire måneder.

Stk. 3 En virksomheds seneste fire kontrolrapporter eller kontrolresumeer offentliggøres på smiley-hjemmesiden, indtil virksomheden ophører, eller der er anmeldt ejerskifte.

Stk. 4 Virksomhederne kan aflevere eller indsende skriftlige bemærkninger til de seneste fire kontrolrapporter eller kontrolresumeer til Fødevarestyrelsen. Bemærkninger på op til 300 karakterer vil herefter blive offentliggjort på smiley-hjemmesiden.

Stk. 5 Virksomheder må ikke ved anvendelsen af tidligere kontrolrapporter eller på anden måde vildlede forbrugerne med hensyn til resultaterne af kontrollen.

§26 Virksomheder omfattet af § 2, stk. 2, som i medfør af § 3, stk. 1, opnår status som elitevirksomhed, får af Fødevarestyrelsen udleveret en mærkat med det i bilag 7 optrykte symbol. Dette symbol vil desuden være anført på kontrolrapporten, og oplysningen om elitestatus vil indgå i offentliggørelsen på smiley-hjemmesiden, jf. § 25.

Stk. 2 Virksomheden kan opsætte mærkaten i virksomheden og kan i øvrigt anvende oplysningen om dens status som elitevirksomhed i markedsføring, herunder ved anvendelse af det i bilag 7 optrykte symbol. Virksomheden må ikke ved placeringen af mærkaten eller anvendelsen af oplysningen om dens status som elitevirksomhed i markedsføring vildlede forbrugerne.

Stk. 3 Bortfalder en virksomheds status som elitevirksomhed, skal virksomheden omgående ophøre med at anvende oplysningen om dens tidligere status som elitevirksomhed i markedsføring. Fødevarestyrelsen kan for et nærmere fastsat tidsrum meddele dispensation til fortsat markedsføring af færdigvarer og anvendelse af eksisterende emballage, hvor oplysningen om den tidligere status som elitevirksomhed allerede er anvendt.

Kapitel 3

Generelle bestemmelser om offentliggørelse

§27 Virksomheder, som på egen hjemmeside markedsfører produkter eller aktiviteter omfattet af fødevarelovgivningen, skal på et let synligt sted på hjemmesiden vise de seneste fire kontrolrapporter, jf. § 22, stk. 1, og § 25, stk. 1, hhv. de seneste fire kontrolresumeer, jf. § 25, stk. 2, for hvert kontrolsted. Dette kan ske ved at linke til kontrolrapporterne hhv. kontrolresumeerne på Fødevarestyrelsens smiley-hjemmeside.

Stk. 2 Virksomheder, der er indplaceret i risikogruppe »ultralav«, jf. bilag 1, er fritaget fra pligten til at vise de seneste fire kontrolrapporter på virksomhedens hjemmeside.

§28 Ved offentliggørelse af resultater fra kontrolkampagner, kontrolbesøg og lignende kan Fødevarestyrelsen offentliggøre navne og adresser på de af autorisationsbekendtgørelsen omfattede virksomheder.

§29 Fødevarestyrelsen offentliggør kontrolresultater, herunder bødestørrelse, inden de administrative klagemuligheder er udtømte, bødeforelægget er endeligt vedtaget, eller der er faldet endelig dom.

Kapitel 4

Straffebestemmelser

§30 Med bøde straffes den, der

 • 1) i strid med § 6, stk. 5, ikke underretter Fødevarestyrelsen om bortfald af eller væsentlige ændringer i et certificeret kvalitetsstyringssystem,

 • 2) undlader at ophænge kontrolrapport, jf. § 19, stk. 1 - 3, kontrolinformationsblanket, jf. § 20, eller streamer, jf. § 23,

 • 3) ikke på forespørgsel fra en forbruger fremviser en tillægsside til en kontrolrapport, jf. § 19, stk. 1,

 • 4) ophænger kontrolrapport, kontrolinformationsblanket eller streamer i strid med § 19, stk. 2 og 3, jf. § 20, stk. 3, og § 23, stk. 2,

 • 5) ikke på forespørgsel fra en forbruger fremsender kopi af seneste kontrolrapport og eventuelle tillægssider, jf. § 19, stk. 4,

 • 6) ikke efterkommer en anvisning om ophængning af kontrolrapport, kontrolinformationsblanket eller streamer, jf. § 19, stk. 5, § 20, stk. 3, og § 23, stk. 2,

 • 7) uberettiget angiver at have status som elitevirksomhed, jf. § 3, vildleder forbrugerne i strid med § 19, stk. 7, § 24, stk. 2, § 25, stk. 5, eller § 26, stk. 2, eller fortsætter med at anvende oplysning om tidligere status som elitevirksomhed i strid med § 24, stk. 3, eller § 26, stk. 3,

 • 8) undlader at vise virksomhedens kontrolrapporter på en hjemmeside i overensstemmelse med § 19, stk. 4, eller § 27, stk. 1, eller

 • 9) ikke på Fødevarestyrelsens forlangende fremviser en skriftlig accept fra den hidtidige ejer, jf. § 2, stk. 5.

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Kapitel 5

Ikrafttræden m.v.

§31 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2020.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 660 af 31. maj 2018 om fødevarekontrol og offentliggørelse af kontrolresultater ophæves.

profile photo
Profilside