14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Kystbeskyttelsesloven § 6

Lov om kystbeskyttelse m.v. paragraf 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af kystbeskyttelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 705 af 29. May 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om ekspropriation til gennemførelse af kystbeskyttelsesforanstaltninger i projekter, der er igangsat efter § 1 a.

•••

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om at ekspropriere arealer med en offentlig myndighed eller et lag som fremtidig ejer, hvis det af hensyn til kystens pleje eller kystbeskyttelsen må anses for at være af væsentlig betydning, at myndigheden eller laget, jf. § 7, stk. 1, har ejendomsret til strandbredden, forlandet foran et dige eller en kyststrækning, hvor der ikke findes sammenhængende grønsvær eller anden sammenhængende landvegetation.

•••

Stk. 3 Ved ekspropriation i henhold til stk. 1 og 2 finder §§ 98-122 i lov om offentlige veje tilsvarende anvendelse, idet kommunalbestyrelsen træder i stedet for vejbestyrelsen.

•••
profile photo
Profilside