14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Landbrugsjorderloven § 7

Lov om drift af landbrugsjorder paragraf 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af landbrugsjorderloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 103 af 03. February 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 Bestemmelserne i §§ 3-5 er ikke til hinder for opretholdelse af andre former for natur end angivet i § 4, hvis de var etableret ved lovens ikrafttræden. Bestemmelserne er heller ikke til hinder for varig ændring i arealanvendelsen til andre former for natur end angivet i § 4, når det er i overensstemmelse med anden lovgivning og med vedtagne og offentliggjorte planer i henhold til anden lovgivning.

•••

Stk. 2 Hvis etablering af andre former for natur efter stk. 1 indebærer beplantning over 0,5 ha, skal der ske anmeldelse til en myndighed bestemt af ministeren for fødevarer, fiskeri og ligestilling.

•••

Stk. 3 Naturarealer, jf. stk. 1, kan til enhver tid anvendes til jordbrugsmæssige formål, jf. § 4, igen, medmindre dette vil være i strid med anden lovgivning.

•••
profile photo
Profilside