14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Landbrugsloven § 29

Lov om landbrugsejendomme paragraf 29

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af landbrugsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 116 af 06. februar 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§29 En landbrugsejendom eller et areal, der fraskilles en landbrugsejendom, kan sammenlægges med en anden landbrugsejendom ved erklæring fra en praktiserende landinspektør, jf. dog stk. 2, hvis

  • 1) suppleringsjorden ligger inden for en luftlinjeafstand på 2 km for dyrkningsjorder, 5 km for vedvarende græsarealer og 10 km for fradragsarealer, jf. stk. 2, regnet fra ejendommens beboelsesbygning og ved bygningsløse ejendomme fra ejendommens hovedlod og

  • 2) pligten til fast bopæl, jf. § 8 og § 20, stk. 1, er opfyldt inden 6 måneder, hvis der er tale om erhvervelse af suppleringsjord.

•••

Stk. 2 Ved fradragsarealer efter stk. 1 forstås følgende arealer:

  • 1) Arealer pålagt fredskovspligt og arealer helt uden jordbrugsmæssig værdi, herunder søarealer, strandbredder og lign.

  • 2) Arealer, der ikke må tilføres gødning efter lovgivningen eller efter en aftale med en offentlig myndighed eller en almen vandforsyning, hvis aftalen har en varighed på mindst 20 år.

•••

Stk. 3 Ministeren kan dispensere fra bestemmelserne i stk. 1, når særlige forhold taler for det.

•••

Stk. 4 Ministeren kan fastsætte regler om, at sammenlægning kan ske uden tilladelse i videre omfang end efter stk. 1.

•••
profile photo
Profilside