14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Landinspektørloven § 4a

Lov om landinspektørvirksomhed paragraf 4a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af landinspektørloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 680 af 17. juni 2013. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4a Landinspektørvirksomhed må ud over i enkeltmandsvirksomhed eller i et fællesskab af praktiserende landinspektører kun udøves af et landinspektørselskab, der drives i aktie-, anparts- eller partnerselskabsform. Et landinspektørselskab må alene have til formål at drive landinspektørvirksomhed. Et landinspektørselskab, der alene ejes af praktiserende landinspektører, kan dog som eneste formål og aktivitet have at eje aktier eller anparter i et andet landinspektørselskab.

•••

Stk. 2 Et landinspektørselskab er pligtigt og eneberettiget til i navnet at benytte ordene landinspektøraktieselskab, landinspektøranpartsselskab, landinspektørpartnerselskab eller landinspektørkommanditaktieselskab eller deraf dannede forkortelser. Et landinspektørselskab, der er stiftet som et europæisk aktieselskab (SE-selskab), må i navnet endvidere benytte ordene europæisk landinspektørselskab, SE-landinspektøraktieselskab eller SE-landinspektørselskab.

•••

Stk. 3 En landinspektør med beskikkelse, der udøver virksomhed i et landinspektørselskab, hæfter personligt sammen med selskabet for ethvert krav, der er opstået som følge af landinspektørens bistand til en klient.

•••

Stk. 4 I et landinspektørselskab skal mindst 51 pct. af aktie- eller anpartskapitalen og stemmerettighederne ejes enten af landinspektører med beskikkelse, der aktivt driver landinspektørvirksomhed i selskabet eller i dets moder- eller datterselskab, eller af et andet landinspektørselskab. Af de øvrige kapitalandele og stemmerettigheder kan andre end de i 1. pkt. nævnte personer og selskaber højst eje 15 pct. hver. Denne begrænsning gælder dog ikke for personer, der har deres hovedbeskæftigelse i landinspektørselskabet.

•••

Stk. 5 I et landinspektørselskab skal flertallet af bestyrelsesmedlemmerne have beskikkelse som landinspektør og aktivt drive landinspektørvirksomhed i selskabet eller i dets moder- eller datterselskab. Flertallet af medlemmerne af direktionen i et landinspektørselskab skal have beskikkelse som landinspektør og aktivt drive landinspektørvirksomhed i selskabet.

•••

Stk. 6 Kravene efter stk. 4 og 5 om ejerskab til og om sammensætningen af bestyrelsen og direktionen i et landinspektørselskab finder ikke anvendelse på landinspektørselskaber, som er omfattet af stk. 1, 3. pkt.

•••

Stk. 7 Miljøministeren fastsætter nærmere regler om udøvelse af landinspektørvirksomhed i selskabsform, herunder regler om afhændelse af en aktie eller anpart i tilfælde af en aktionærs eller anpartshavers dødsfald eller ophør med udøvelse af aktiv landinspektørvirksomhed. Bekendtgørelse om landinspektørselskaber

•••

Stk. 8 Miljøministeren fastsætter endvidere nærmere regler om navne for landinspektørselskaber samt om navne, hvorunder landinspektørvirksomhed må drives i enkeltmandsvirksomhed eller i et fællesskab af praktiserende landinspektører. Bekendtgørelse om landinspektørselskaber

•••
profile photo
Profilside