14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Landinspektørloven § 5

Lov om landinspektørvirksomhed paragraf 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af landinspektørloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 680 af 17. June 2013. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 En praktiserende landinspektør eller en landinspektørassistent med beskikkelse må ikke udføre matrikulært arbejde vedrørende en ejendom, når landinspektøren har en væsentlig interesse i ejendommen eller er interesseret i sagen på en måde, der i øvrigt kan vække tvivl om landinspektørens upartiskhed. Det samme gælder, når nogen af følgende har en væsentlig interesse i ejendommen:

  • 1) landinspektørens ægtefælle, beslægtede eller besvogrede i op- eller nedstigende linie eller i sidelinien så nær som søskendebørn eller andre nærstående personer eller

  • 2) en person, et selskab, en forening eller en anden privat juridisk person, hvortil landinspektøren er knyttet ved tjenesteforhold.

•••

Stk. 2 Ingen landinspektør må udføre matrikulært arbejde, som en anden landinspektør i samme virksomhed er afskåret fra at udføre efter stk. 1.

•••

Stk. 3 Miljøministeren afgør i tvivlstilfælde, om stk. 1 og 2 er til hinder for, at landinspektøren udfører arbejdet.

•••

Stk. 4 Miljøministeren kan fravige stk. 1 og 2, såfremt interessen må antages ikke at have nogen betydning på grund af det pågældende matrikulære arbejdes karakter eller omfang.

•••

Stk. 5 Miljøministerens afgørelser efter stk. 3 og 4 kan senest 4 uger efter, at afgørelsen blev meddelt, indbringes for retten i den retskreds, hvor ejendommen er beliggende.

•••

Stk. 6 Bestemmelserne i stk. 1-5 finder tilsvarende anvendelse på personer, der er omfattet af § 4, stk. 2.

•••
profile photo
Profilside