14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lensafløsningsloven § 2

Lov om lens, stamhuses og fideikommisgodsers samt de herhen hørende fideikommiskapitalers overgang til fri ejendom paragraf 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lensafløsningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 2026 af 01. November 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Besiddelsens værdi ansættes for faste ejendomme, der er vurderede til ejendomsskyld, efter den vurdering, der finder sted i 1920, for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, efter deres kursværdi, og i øvrigt til almindelig salgsværdi efter vurdering af det i § 9 omhandlede nævn (lensnævn).

•••

Stk. 2 Ved værdiansættelsen medregnes ikke sådanne kunstgenstande m.v., som falder ind under bestemmelsen i § 6, 1ste stykke. Endvidere fradrages kapitalværdien af de besiddelsen påhvilende legater, apanager, enkepensioner, pensioner til godsets funktionærer o.l. samt lån, anvendt til forbedring af den faste ejendom og optaget forinden den sidst skete almindelige vurdering, dog ikke udover den værdiforøgelse, der derved er tilført denne og endnu på frigørelsestidspunktet forefindes.

•••

Stk. 3 Afgiften til statskassen indbetales enten i rede penge eller i obligationer efter disses værdi.

•••
profile photo
Profilside