14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lensafløsningsloven § 6

Lov om lens, stamhuses og fideikommisgodsers samt de herhen hørende fideikommiskapitalers overgang til fri ejendom paragraf 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lensafløsningsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 638 af 16. September 1986. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Genstande af kunstnerisk eller historisk værdi, der har almindelig interesse, skal, når de overgår til fri ejendom i henhold til § 1, forblive her i landet og kan, forsåvidt de udgør en samling, gøres tilgængelige for almenheden efter regler, der fastsættes af nævnet efter indhentet forslag fra besidderen.

•••

Stk. 2 Ved sådanne genstandes salg skal der ved den første afhændelse erlægges en tilsvarende afgift som den, der ved frigørelsen blev erlagt for de i øvrigt til besiddelsen hørende værdier, samt gives det offentlige forkøbsret til den værdi, hvortil de ansættes af et af ministeren for undervisningsvæsenet udmeldt sagkyndigt skøn. Fra bestemmelsen om, at de heromhandlede genstande skal forblive her i landet, kan der, mod at afgiften fordobles, dispenseres af ministeren for undervisningsvæsenet.

•••

Stk. 3 Hvilke genstande der falder ind under nærværende paragraf, afgøres af lensnævnet.

•••
profile photo
Profilside