14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Ligebehandlingsloven § 16

Lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse m.v. paragraf 16

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af ligebehandlingsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 645 af 08. juni 2011. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§16 Afskediges en lønmodtager i strid med § 9, skal afskedigelsen underkendes, såfremt der nedlægges påstand herom, medmindre det i særlige tilfælde efter en afvejning af parternes interesse findes åbenbart urimeligt at kræve ansættelsesforholdet opretholdt eller genoprettet.

•••

Stk. 2 Afskediges en lønmodtager i strid med § 9, uden at afskedigelsen underkendes, eller udsættes denne for anden mindre gunstig behandling, skal arbejdsgiveren betale en godtgørelse.

•••

Stk. 3 Godtgørelsen, fastsættes under hensyn til lønmodtagerens ansættelsestid og sagens omstændigheder i øvrigt.

•••

Stk. 4 Såfremt en afskedigelse eller en anden mindre gunstig behandling finder sted under graviditet, fravær efter barselslovens §§ 6-11, 13 og 14 og i varslingsperioder efter barselslovens § 16, stk. 2, påhviler det arbejdsgiveren at godtgøre, at afskedigelsen eller behandlingen ikke er begrundet i disse forhold.

•••

Stk. 5 Afskediges en lønmodtager, som har anmodet om fravær eller har været fraværende i de i barselslovens §§ 6-14 nævnte perioder, har lønmodtageren krav på en skriftlig fyldestgørende begrundelse for afskedigelsen.

•••
profile photo
Profilside