14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lodsloven § 24

Lodslov paragraf 24

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lodsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 352 af 12. april 2016. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§24 Søfartsstyrelsen fører tilsyn med lodsning, lodser og lodserier.

•••

Stk. 2 Søfartsstyrelsen fører et register over de virksomheder, som udøver lodsvirksomhed her i landet.

•••

Stk. 3 Før registrering er sket i henhold til stk. 2, må lodsvirksomhed ikke udøves.

•••

Stk. 4 En virksomhed har krav på registrering som lodseri, hvis virksomheden

  • 1) opfylder den i § 18 nævnte betingelse,

  • 2) har tegnet forsikring i overensstemmelse med de regler, der er fastsat i medfør af stk. 7, og

  • 3) ikke har betydelig forfalden gæld til det offentlige, hvorved forstås beløb i størrelsesordenen 50.000 kr. og derover, jf. dog stk. 5.

•••

Stk. 5 Hvis direktøren og alle bestyrelsesmedlemmerne i et lodseri drevet i selskabsform m.v. ikke opfylder den i § 12, stk. 1, nr. 9, nævnte betingelse, skal optagelse i det af Søfartsstyrelsen førte register nægtes.

•••

Stk. 6 Det påhviler lodserier og lodser og andre personer, der handler på lodseriets vegne, at yde Søfartsstyrelsen den nødvendige bistand ved dens undersøgelser og give enhver oplysning i forbindelse hermed, herunder give adgang til optegnelser, dokumenter og lign., der har betydning for adgangen til at drive lodsvirksomhed eller udførelse af lodsopgaver.

•••

Stk. 7 Søfartsstyrelsen fastsætter nærmere regler for lodseriernes virksomhed, herunder pligt til at holde lodserne forsikrede, udformning af regnskaber, egenkontrol, bestilte eller gennemførte lodsninger og pligt til løbende at give oplysninger til tilsynet m.v., herunder indsendelsesform.

•••
profile photo
Profilside